Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring ("Verklaring") beschrijft hoe Robert Half Nederland B.V. en Robert Half International B.V. (hierna gezamenlijk “we”, “wij”, “ons” of “Robert Half”) Persoonsgegevens die we over individuen kunnen verzamelen, mogen gebruiken, verwerken, opslaan en openbaar maken, zoals wanneer u zich bij ons registreert via het Kandidatenregistratieproces, via deze website en andere bronnen, bijvoorbeeld wanneer u via andere jobsites solliciteert. Het soort gegevens dat we verzamelen staat hieronder beschreven in de paragraaf "Uw Persoonsgegevens en hoe we deze verzamelen". We handelen als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke en zijn dus verantwoordelijk voor de Persoonsgegevens die we verwerken. Deze Verklaring informeert u over hoe wij uw Persoonsgegevens beschermen en over de specifieke rechten die u heeft met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Het is van belang dat u deze Verklaring leest, net als alle andere Privacyverklaringen die we u voorleggen, zoals de Verklaring op ons Kandidatenregistratieformulier en bij specifieke gelegenheden waarop we uw Persoonsgegevens verzamelen of verwerken, zodat u helemaal op de hoogte bent van hoe en waarom wij uw Persoonsgegevens gebruiken. Deze Privacyverklaring is een aanvulling op andere Verklaringen die u van ons kunt krijgen en is niet bedoeld om deze teniet te doen. Deze website is niet bestemd voor kinderen en wij verzamelen geen gegevens over minderjarigen.
Als u vragen hebt over hoe we uw Persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via: [email protected].
Wanneer u deze site gebruikt of erop inschrijft, kunnen we bepaalde Persoonsgegevens van u vragen, zoals uw naam en contactgegevens (e-mail, privéadres en telefoonnummer). Afhankelijk van de aard van uw vraag of uw activiteiten op de site, is het mogelijk dat wij u ook vragen naar uw criteria voor het zoeken van een baan, uw voorkeuren voor een baan, uw werkervaring, salaris, en andere achtergrondinformatie, evenals inlogcodes en wachtwoorden die door u zijn gemaakt. U kunt ons vragen om u vacature-alerts te sturen via de website door uw criteria voor een baan en voorkeuren in te vullen. U kunt het ontvangen van die vacature-alerts op elk ogenblik stopzetten door te klikken op de uitschrijflink in de e-mail met vacature-alerts.
Wij verzamelen uw Persoonsgegevens rechtstreeks van u tijdens persoonlijke interviews, video en/of online meetings alsook via andere bronnen, waaronder uw sollicitaties via vacaturesites, rechtstreeks via onze website, via Sociale Media sites zoals LinkedIn, Facebook en Twitter of als u ons uw gegevens bezorgt tijdens een jobbeurs, of een promotie-, netwerk- of trainingsevenement. Als u ons verzoekt om dienstverlening bij het vinden van werk, dan zullen wij u vragen om u als Kandidaat bij ons in te schrijven. Tijdens het Kandidatenregistratieproces verzamelen wij uw Persoonsgegevens rechtstreeks van uzelf, van uw CV, van referenties uit uw beroeps- of opleidingsverleden en via online testen en (online) assessments die u op onze aanvraag invult. We kunnen uw gegevens doorgeven aan onze klanten in het kader van relevante vacatures. Onze klanten kunnen zich binnen of buiten Europa bevinden. Onze Klanten kunnen bijkomende Persoonsgegevens over u vragen die verband houden met hun vacature en hun vereisten. Uw Persoonsgegevens worden veilig opgeslagen in onze kandidatendatabank. De categorieën Persoonsgegevens die we over u mogen verzamelen kunnen zijn: uw identiteit (uw volledige naam, voornamen, bewijs van naamsverandering); geslacht, geboortedatum en burgerlijke staat);bewijs van uw recht om te werken, zoals bijvoorbeeld een foto, uw nationaliteit, uw geboorteplaats, uw rijbewijs, enz. (in overeenstemming met wettelijke vereisten);contactgegevens waaronder uw e-mailadres, woonadres en telefoonnummers teneinde u te contacteren per telefoon, mail of sm;uw bankgegevens en sociale zekerheidsnummer (zodat we u kunnen betalen en kunnen registreren);informatie voor de loonadministratie, zoals: uw rijksregisternummer, uw adres, uw anciënniteit, uw burgerlijke staat, uw bankrekeningnummer, uw gezinssamenstelling, uw geboortedatum, uw telefoonnummer, uw e-mailadres;uw criteria, voorkeuren en verwachtingen bij het zoeken van een job;uw diploma's, vaardigheden, ervaring en opleiding;uw huidige salaris en andere voordelen;uw opleidingsachtergrond;uw loopbaan;gegevens van referenties uit uw beroeps- en/of opleidingsverleden;de naam van een contactpersoon in noodgevallen;referenties;gegevens met betrekking tot uw gezondheid (indien door u ter beschikking gesteld en in zoverre deze informatie relevant is);andere informatie die in uw CV staat of die u ons ter beschikking wil stellen;technische gegevens waaronder het internet protocol (IP) adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone en locatie, types en versies van uw browser plug-in, uw operating system en platform en de andere technologie op de toestellen die u gebruikt om onze website te bezoeken. We kunnen ook technische gegevens van u ontvangen als u andere websites bezoekt met gebruik van onze cookies. Ga naar ons Cookiebeleid voor meer details;profielgegevens, waaronder uw gebruikersnaam en wachtwoord, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op klantenonderzoek;gebruiksgegevens, waaronder informatie over hoe u onze website en diensten gebruikt;marketing- en communicatiegegevens, waaronder uw marketing- en communicatievoorkeuren. Om onze dienstverlening bij het vinden van werk te verstrekken, zullen onze rekruteringsconsultants u vacature-alerts sturen via e-mail die overeenkomen met uw criteria en voorkeuren voor het zoeken van een job. Van tijd tot tijd kunt u ook vacature-alerts ontvangen waarvan onze consultants denken dat die interessant voor u kunnen zijn. U kan u steeds uitschrijven voor deze vacature-alerts door op de link in de e-mail te klikken. Wij willen ervoor zorgen dat uw Persoonsgegevens accuraat en actueel blijven en wij kunnen u vragen ons inschrijvingsformulier voor kandidaten opnieuw in te vullen en te ondertekenen en/of ons regelmatig een bijgewerkt CV te bezorgen om ons daarbij te helpen. De basis waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken voor deze doeleinden is uw toestemming en de uitvoering van een contract. Wanneer wij uw Persoonsgegevens rechtstreeks van u verzamelen, plaatsen wij een link naar deze Privacyverklaring op het moment dat wij de gegevens verzamelen. Wanneer wij indirect persoonsgegevens verkrijgen, zullen wij een link naar deze privacyverklaring verstrekken wanneer wij voor het eerst contact met u opnemen, wanneer wij de gegevens voor het eerst aan een derde doorgeven of binnen een maand, indien dit later is.
Als u solliciteert op een vacature als interne werknemer van RH, kunnen wij uw Persoonsgegevens verzamelen via u tijdens persoonlijke interviews, video en/of online meetings, uw CV, referenties, professionele en educatieve organisaties, (online) assessments en andere bronnen. Wij verwerken uw persoonsgegevens met het oog op het beheer van uw sollicitatie, het beheren van het interne wervingsproces en het beoordelen van uw geschiktheid. Wij slaan uw persoonlijke gegevens veilig op in onze vertrouwelijke HR-database. Uw Persoonsgegevens kunnen uitsluiten worden geraadpleegd door leden van ons HR- en Talentacquisitie team die zich in het Verenigd Koninkrijk, Europa en de VS bevinden. Overige werknemers hebben uitsluitend toegang tot uw Persoonsgegevens indien deze verbonden zijn met het wervingsproces, zoals het interviewen, het beoordelen van uw geschiktheid voor de rol waarvoor u hebt gesolliciteerd of met u in direct contact staan. We delen onze HR-database niet met groepsbedrijven en we ondernemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd, beveiligd en vertrouwelijk worden gehouden. Als we een derde partij inschakelen (bvb. Om uw geschiktheid te screenen of om testen af te nemen) zullen we u informeren en hiervoor uw toestemming vragen en zorgen we ervoor dat deze uitsluitend toegang krijgen tot de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van de specifieke dienst, worden zij contractueel verplicht om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van uw Persoonsgegevens, de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te garanderen en dienen zij adequate waarborgen te hebben genomen teneinde uw Persoonsgegevens veilig te verwerken totdat deze worden verwijderd of geanonimiseerd. Door bij ons te solliciteren, stemt u ermee in dat wij uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden verwerken. U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, kunnen we uw sollicitatie echter niet verder behandelen. Als uw sollicitatie niet succesvol is, bewaren wij uw Persoonsgegevens in onze HR-database gedurende een periode van 6 maanden met als doel aan te tonen dat we het wervingsproces op een eerlijke en transparante manier hebben uitgevoerd en niet op een ongeoorloofde wijze hebben gediscrimineerd tegen bepaalde sollicitanten. Aan het einde van deze bewaartermijn worden uw Persoonsgegevens automatisch verwijderd. We kunnen vragen of we uw cv-gegevens tot 12 maanden mogen bewaren als we van mening zijn dat u geschikt bent voor toekomstige functies. Wij doen dit alleen met uw toestemming en u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.
Informatie over uw gezondheid en/of gerechtelijk/strafrechtelijk verleden wordt enkel verwerkt indien dit relevant is voor uw kandidaatstelling (bijvoorbeeld om ons in staat te stellen te beoordelen of deze een grond vormen om uw inschrijving als kandidaat of uw sollicitatie voor een interne rol niet verder te behandelen) en met inachtneming van de wettelijk opgelegde beperkingen. Wij zullen u hierover informeren en uw toestemming vragen alvorens dit te doen. Als u ervoor kiest ons bepaalde categorieën Persoonsgegevens te verstrekken (bijvoorbeeld in uw CV) en wij die niet nodig hebben, zullen wij die gegevens buiten beschouwing laten. Bijzondere categorieën Persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de beperkingen die de wet oplegt en zullen niet langer dan nodig worden bewaard alvorens te worden verwijderd.
Als u een (potentiële) klant of leverancier bent van goederen en diensten, zullen wij informatie verzamelen en verwerken over personen in uw organisatie. We kunnen de naam, het zakelijke e-mailadres bedrijfse-mail en andere zakelijke contactgegevens van die personen in ons bestand opnemen als een aangewezen zakelijk contactpersoon voor uw organisatie. Wij verwerken persoonsgegevens van zakelijke contacten, ten behoeve van onze dienstverlening, voor facturering en goedkeuring van timesheets (wanneer wij uitzendkrachten hebben geplaatst), of als afnemer van de goederen en diensten van de leverancier. Indien de persoon die is aangewezen als zakelijk contact ook een geregistreerde kandidaat is, kunnen we bijkomende Persoonsgegevens verwerken voor het vinden van werk en andere doelstellingen zoals beschreven in deze Verklaring. De bron van een zakelijk contact kan de persoon zelf zijn, een ander lid van uw organisatie, een bestaand zakelijk contact of een kandidaat die we in de organisatie hebben geplaatst. We kunnen deze gegevens ook halen uit websites, sociale media en andere bronnen. Deze verwerking is noodzakelijk met het oog op onze legitieme belangen om onze diensten te verlenen, onze zakelijke relaties te beheren en/of een contract uit te voeren. We kunnen B2B communicatie zenden naar zakelijke contacten. Een persoon die een zakelijk contact is kan ons te allen tijde vragen om te stoppen met het sturen van communicatie naar hun zakelijke emailadres op de “unsubscribe” link te klikken in de email of door contact op te nemen via: privacy-emea@roberthalf.net.
We verzamelen een beperkte hoeveelheid informatie over onze websitegebruikers, die we gebruiken om uw websitebezoek te verbeteren en onze diensten te beheren. De volgende informatie zal worden verzameld: technische gegevens waaronder het internet protocol (IP) adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone en locatie, types en versies van uw browser plug-in, uw operating system en platform en de andere technologie op de toestellen die u gebruikt om onze website te bezoeken. We kunnen ook technische gegevens van u ontvangen als u andere websites bezoekt met gebruik van onze cookies. Ga naar ons Cookiebeleid voor meer details;profielgegevens, waaronder uw gebruikersnaam en wachtwoord, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op klantenonderzoek;gebruiksgegevens, waaronder informatie over hoe u onze website en diensten gebruikt;marketing- en communicatiegegevens, waaronder uw marketing- en communicatievoorkeuren.
We gebruiken, verwerken, bewaren en onthullen uw Persoonsgegevens en andere gegevens die we verzamelen tijdens ons Kandidatenregistratieproces, om u onze dienstverlening bij het vinden van werk aan te bieden, waaronder het sturen van vacature-alerts via deze website en via e-mail, tijdelijke opdrachten, projectmatig werk, permanente contracten en contracten van bepaalde duur in financiën, boekhouding, technologie, administratieve, juridische, marketing en andere verwante functies, werkopportuniteiten en andere carrière gerelateerde informatie.
In het kader van onze dienstverlening, en enkel met uw toestemming, kunnen wij uw gegevens doorgeven aan onze klanten. Wij beperken de gegevens die wij verstrekken tot de gegevens die nodig zijn om uw geschiktheid voor de vacature te beoordelen (bijv. naam, opleiding, ervaring, enz.)  Persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd zijn zichtbaar voor alle werknemers in Nederland die daartoe vanuit hun rol redelijkerwijs toegang toe dienen te hebben, ook als u uw informatie naar een bepaald kantoor hebt gestuurd. We zullen uw Persoonsgegevens ook verwerken voor andere rechtmatige zakelijke doeleinden zoals het produceren van statistieken, analyse van het succes van onze marketingcampagnes, het aantal bezoekers aan onze website en de naleving van andere contractuele, wettelijke en reglementaire verplichtingen.  Als u ons informatie over derden verstrekt, gaan wij ervan uit dat deze derden u toestemming hebben gegeven om die informatie te verstrekken en Robert Half hun Persoonsgegevens te laten verzamelen, verwerken en doorgeven op dezelfde wijze als de uwe. Ons succes is afhankelijk van het efficiënt koppelen van kandidaten met de vacatures van klanten. In dit verband maken wij gebruik van kunstmatige intelligentie (KI) van Textkernel (“TK”) een in de EU gevestigde dienstverlener. Deze KI helpt onze rekruteringsconsultants bij het efficiënter zoeken en koppelen van voorgestelde kandidaten met de vacatures van klanten. Zodra u solliciteert op een vacature of uw CV opstuurt, worden uw Persoonsgegevens door TK AI verwerkt en gekoppeld met vacatures van klanten. Indien uw Persoonsgegevens nog niet in onze database zijn opgenomen, wordt u uitgenodigd zich in te schrijven - zie hierboven “Inschrijven als kandidaat voor dienstverlening bij het vinden van werk”. Het voordeel van de KI-zoek en match functie is dat het onze rekruteringsconsultants helpt om meer cv's te doorzoeken en Persoonsgegevens sneller te koppelen met vacatures van klanten, waarbij irrelevante gegevens worden genegeerd. Onze rekruteringsconsultants krijgen op deze wijze een lijst met voorgestelde kandidaten te zien die mogelijk geschikt zijn voor de vacature van een klant, maar dit leidt niet tot geautomatiseerde besluitvorming. Onze rekruteringsconsultants beslissen welke kandidaten zij op de shortlist zetten voor een specifieke vacature van een klant, op basis van hun expertise, kennis van de arbeidsmarkt, inzicht in de business van de klant en de vereisten voor de functie, gesprekken met kandidaten en andere relevante criteria. De klanten beslissen zelf (via hun aanwervers) welke kandidaten worden geselecteerd voor een interview (indien van toepassing). Onze klant (niet onze KI-tool) neemt de uiteindelijke beslissing welke kandidaat wordt geselecteerd voor hun functie (indien van toepassing) en uiteindelijk om de kandidaat in dienst te nemen.  Indien u meer informatie wenst over onze KI-tool en/of indien u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door onze KI-tool, neem dan contact op met: [email protected] Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door onze KI-tool zullen onze rekruteringsconsultants doorgaan met het leveren van onze dienstverlening bij het vinden van werk met behulp van andere methoden om vacatures voor u te zoeken. De Persoonsgegevens van kandidaten die niet langer beschikbaar zijn voor werk, niet actief op zoek zijn naar een baan, onlangs een vaste aanstelling hebben gekregen of bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens door KI, worden door onze KI-dienstverlener verwijderd. 
We gebruiken uw Persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor we het verzameld hebben (bv. de dienstverlening bij het vinden van werk als u een kandidaat bent of de beschouwing voor een baan als u een sollicitant bent), tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we de gegevens moeten gebruiken voor een andere reden dan die overeenstemt met het oorspronkelijke doel. Als we uw Persoonsgegevens moeten gebruiken voor een ongerelateerd doel, zullen we u inlichten en de wettelijke basis uitleggen die ons toestaat dit te doen. We kunnen uw Persoonsgegevens verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in naleving van de hogergenoemde regels, waar dat wettelijk is vereist of toegestaan.
Robert Half maakt deel uit van een internationale bedrijvengroep die wereldwijd actief is. We kunnen uw Persoonsgegevens delen met andere bedrijven uit de groep, zoals Protiviti, een consultancybedrijf, onze moedermaatschappij Robert Half Inc. in de Verenigde Staten, en andere bedrijven van de groep binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (EER), die uw Persoonsgegevens met hetzelfde doeleinde als beschreven in deze Privacyverklaring kunnen gebruiken of verwerken. De gegevensbeschermingswetgeving buiten Europa biedt misschien niet hetzelfde niveau van bescherming als de Europese wetgeving en in die gevallen zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens op gepaste wijze wordt beschermd, beveiligd, vertrouwelijk gehouden en dat we een wettelijke basis hebben voor de doorgifte. Onze groepsmaatschappijen zijn standaardcontractbepalingen aangegaan die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en die Persoonsgegevens een gelijkwaardige bescherming bieden als Persoonsgegevens die binnen het VK/EER worden verwerkt. Indien wij uw Persoonsgegevens doorgeven aan derden (die geen groepslid zijn) die gevestigd zijn buiten het VK, de EER of op een locatie die niet de status van adequaatheid heeft, zullen wij eisen dat de ontvangers de goedgekeurde standaardcontractbepalingen ondertekenen die passende aanvullende waarborgen bevatten, en indien vereist zullen wij passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de gegevens te beschermen tegen toezicht en controle door overheidsinstanties in het derde land. Wij leggen passende contractuele veiligheids-, vertrouwelijkheids- en andere verplichtingen op aan derden (inclusief die in het VK/EER) op basis van de zakelijke relatie, de aard van de diensten en de soorten verwerkte persoonsgegevens.
Voor zover nodig of aangewezen kan Robert Half uw Persoonsgegevens bekendmaken aan derden (die niet behoren tot de groep van bedrijven van Robert Half) voor legitieme en commerciële doeleinden voor het beheer en de bedrijfsvoering, in de volgende omstandigheden: aan onze klanten in het kader van private arbeidsbemiddeling (tijdelijke tewerkstelling en/of rekrutering), overeenkomstig de beperkingen hierboven beschreven. aan bedrijven en personen die voor ons zakelijke functies en diensten uitvoeren. Voorbeelden van dergelijke diensten zijn onder andere: het verlenen van payrolldiensten; screening van de achtergrond; aanbieders van data-analysediensten, met inbegrip van de hulp van kunstmatige intelligentie voor het efficiënt zoeken en matchen van voorgestelde kandidaten met vacatures van de klant vacatures; verstrekken van op AI afgestemde werkaanbevelingen; gegevensbeveiliging zoals het scannen van virussen; gegevensopslagfaciliteiten; hosting van onze Webservers; beheren van sollicitaties op vacatures en CV's ingediend via vacaturesites; het analyseren van gegevens en het produceren van statistieken; juridische, boekhoudkundige, audit- en andere professionele diensten. Aan bedrijven die voor ons screenings verrichten. Voorbeelden van dergelijke diensten zijn onder andere: het screenen tegen terrorisme- en overige sanctielijsten, het screenen van de achtergrond en onderzoeken die door bepaalde klanten worden aangevraagd. Dergelijke screenings vinden slechts plaats voor zover dit wettelijk is toegelaten. aan overheidsinstanties, zoals: Politie en andere wethandhavingsinstanties; toezichthoudende autoriteiten; en kredietinformatiebureaus. om de van toepassing zijnde wetten en rechtsprocedures na te leven, of als wij redelijkerwijs vinden dat dergelijke actie nodig is om: (a) de wetten na te leven die dergelijke bekendmaking vereisen; (b) de rechten of eigendommen van Robert Half of bedrijven uit de groep te beschermen; (c) een misdaad te voorkomen, de nationale veiligheid te beschermen of fraude te ontdekken of te voorkomen; of (d) de persoonlijke vrijheid te beschermen van personen die onze website gebruiken of die tot het grote publiek behoren. aan derden aan wie wij delen van onze business of onze activa willen verkopen, doorgeven of laten samensmelten. Wij kunnen ook de intentie hebben een andere onderneming te kopen of met hen samen te smelten. Als er een wijziging is in onze samenstelling brengen wij u hiervan op de hoogte. aan IT-consultants die test- en ontwikkelingswerk uitvoeren op onze IT-systemen, aan dienstverleners die wij kunnen aanstellen als gegevensverwerkers en aan andere dienstverleners die buiten de EER gevestigd kunnen zijn. Wij zullen de aangewezen contractuele, vertrouwelijkheids-, veiligheids- en andere verplichtingen opleggen aan deze derden. De opgelegde verplichten stemmen overeen met de aard van de diensten die zij aan ons verlenen. We zullen hen enkel toelaten uw Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de wet en onze instructies. We staan hen niet toe uw Persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden en als onze relatie eindigt zullen wij ervoor zorgen dat uw Persoonsgegevens worden bijgehouden voor de periode die wij bepalen en daarna veilig worden teruggestuurd of vernietigd (of geanonimiseerd zodat u niet meer geïdentificeerd kan worden). Sommige van deze derde partijen zijn ook verwerkingsverantwoordelijken, die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw Persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden, bijvoorbeeld de lokale belastingadministratie is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze belastingdoeleinden. In deze gevallen zijn wij niet in staat om verplichtingen of beperkingen op de leggen aan deze verwerkingsverantwoordelijken omtrent hoe zij uw Persoonsgegevens kunnen verwerken. Bovenstaande derden waaraan wij uw Persoonsgegevens kunnen doorgeven kunnen zich zowel binnen als buiten de EER bevinden. In het laatste geval zullen wij de noodzakelijke maatregelen, zoals hierboven beschreven, treffen.
Robert Half is een bedrijvengroep die wereldwijd actief is. We kunnen uw Persoonsgegevens delen met andere bedrijven uit onze groep, zoals Protiviti, ons consultancybedrijf. Robert Half Nederland B.V. en Robert Half International B.V. delen een klanten- en kandidatendatabase. Indien u reageert op een vacature of indien u reeds bij ons geregistreerd bent kunnen we uw gegevens, met inbegrip van uw Persoonsgegevens, delen voor de doelen die hieronder worden beschreven. Wij hebben een overeenkomst gesloten op grond van art. 26 van de AVG waarin we ons er onder meer toe verbinden: gezamenlijk een aantal doeleinden en middelen van de verwerking van uw Persoonsgegevens te bepalen; gezamenlijk een procedure vast te stellen om u tijdig een antwoord te bezorgen indien u uw rechten op grond van artikel 15 en volgende van de AVG zou willen uitoefenen; gezamenlijk deze privacyverklaring vast te stellen.
We hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen ingevoerd om te vermijden dat uw Persoonsgegevens bij toeval verloren raakt, gebruikt wordt of op niet-geautoriseerde wijze wordt bekeken, veranderd of bekendgemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot uw Persoonsgegevens tot de werknemers, agenten, contractors en andere derden die deze nodig hebben vanuit zakelijk oogpunt. We hebben procedures ingevoerd om met vermoedelijke inbreuken op uw Persoonsgegevens om te gaan en zullen u en de aangewezen toezichthoudende autoriteit inlichten bij een inbreuk als wij wettelijk de verplichting hebben dit te doen.
Robert Half bewaart uw Persoonsgegevens zolang als nodig is om het doel te dienen waarvoor we de gegevens hebben verzameld. Dat betekent dat we uw Persoonsgegevens zullen bewaren , gedurende uw relatie met ons, terwijl wij u diensten verlenen voor het vinden van werk, en zolang wij contact onderhouden zelfs na beëindiging van onze relatie. Indien u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken, kan u ons verzoeken uw Persoonsgegevens uit onze database te verwijderen. Wanneer we uw gegevens hebben verwijderd, bewaren we uw naam en e-mailadres op onze onderdrukkingslijst totdat u naar een andere baan solliciteert of u ons opnieuw verzoekt om diensten te verlenen in welk geval wij met u zullen overleggen voordat wij uw gegevens van onze onderdrukkingslijst verwijderen. Afhankelijk van de diensten die wij hebben verleend, kunnen wij sommige van uw persoonsgegevens blijven bewaren voor juridische, compliance-, boekhoudkundige en fiscale doeleinden en andere legitieme zakelijke doeleinden. Als in de wet geen bewaartermijn vermeld staat, bepalen we de aangewezen termijn voor het bewaren van Persoonsgegevens door de hoeveelheid, aard, en gevoeligheid van de Persoonsgegevens in overweging te nemen, evenals het potentiële risico op schade door niet-geautoriseerd gebruik of bekendmaking van de gegevens, de redenen waarom we ze verwerken en of we die doeleinden op andere wijze kunnen bereiken, evenals de toepasselijke wettelijke vereisten. In sommige gevallen kunnen we uw Persoonsgegevens anoniem maken (zodat die niet meer met u kan worden geassocieerd en u niet meer kunt worden geïdentificeerd). Dit doen we voor onderzoek en statistische redenen, waarbij we de geanonimiseerde gegevens kunnen blijven gebruiken zonder u daarover verder in te lichten. U kunt meer details opvragen over de bewaartermijnen die van toepassing zijn op uw persoonsgegevens door contact met ons op te nemen via: [email protected]
U hebt het recht om: Een Verzoek tot toegang en inzage in te dienen om uw Persoonsgegevens op elk ogenblik in te kijken. Hiermee kunt u een kopie krijgen van de Persoonsgegevens die wij van u hebben en nagaan dat we deze verwerken zoals wettelijk voorzien. Te verzoeken om correctie van de Persoonsgegevens die wij van u hebben. Hiermee kunt u onvolledige of onjuiste Persoonsgegevens die we van u hebben laten verbeteren, hoewel wij de juistheid van de nieuwe, door u verstrekte gegevens wel moeten nagaan. Te verzoeken om verwijdering / vernietiging van uw Persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons vragen om uw Persoonsgegevens te verwijderen of te vernietigen als wij geen geldige reden hebben om deze te blijven verwerken. U hebt ook het recht ons te vragen uw Persoonsgegevens te verwijderen of te vernietigen als u met succes uw recht van verzet tegen verwerking hebt uitgeoefend, als we uw informatie op onwettige wijze hebben verwerkt of als we verplicht zijn uw Persoonsgegevens te vernietigen om de lokale wetgeving te respecteren. Gelieve te noteren dat wij misschien niet altijd in staat zijn om te voldoen aan uw verzoek tot vernietiging om specifieke wettelijke redenen, die wij indien van toepassing aan u zullen communiceren op het moment van het verzoek. Verzet aan te tekenen tegen verwerking van uw Persoonsgegevens als wij ons beroepen op een rechtmatig belang (of dat van een derde partij) en u door uw specifieke situatie verzet wil aantekenen tegen de verwerking op basis van deze rechtsgrond omdat u vindt dat het een impact heeft op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om verzet aan te tekenen als wij uw Persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat wij een dwingende rechtsgrond hebben om uw informatie te verwerken die boven uw rechten en vrijheden staat. Te verzoeken om beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens. Hierdoor kunt u ons vragen het verwerken van uw Persoonsgegevens op te schorten bij de volgende scenario's: (a) als u wil dat wij de correctheid van de gegevens nagaan; (b) als ons gebruik van de gegevens onwettig is maar u niet wil dat wij ze vernietigen; (c) als u wil dat wij de gegevens bewaren zelfs als wij ze niet meer nodig hebben, omdat u een rechtsvordering wil vaststellen, uitvoeren of verdedigen; of (d) u verzet hebt aangetekend tegen het gebruik van uw gegevens maar wij moeten nagaan of we een rechtsgrond hebben om deze te verwerken. Gegevensoverdraagbaarheid / Verzoek tot overdracht van uw Persoonsgegevens aan u of aan een derde partij in te dienen. Wij zullen u helpen bij deze overdracht, hetzij door uw Persoonsgegevens voor u door te geven of door u een kopie te bezorgen in een gestructureerd, gebruikelijk en een machine leesbaar formaat. U kan dit recht enkel uitoefenen indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of indien deze noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract dat wij met u hebben. Bovendien is dit recht enkel van toepassing op digitale informatie.  

De gegevens die we kunnen bezorgen zijn:

RapportnaamInformatie kandidaat

Persoonlijke gegevens

 • Volledige naam, adres, telefoonnummer, email (zakelijk/persoonlijk), nationaliteit, geboorteplaats, geboortedatum, geslacht.
 • URLs van online aanwezigheid.
 • Naam en telefoonnummer van een contactpersoon in noodgevallen.

Details over de geschiktheid

 • Nationaal identificatienummer, belastinggegevens.
 • Details over het werkvisum/paspoort.
 • Volledige naam, zakelijk telefoonnummer en bedrijfsnaam voor zakelijke referenties.

Vaardigheden

Vaardigheden en resultaten van vaardigheidstesten. Diploma's en kwalificaties met datums. Bedrijfstakken waarin is gewerkt.

Arbeidshistoriek

Arbeidshistoriek (werkgever, functietitel/functie, tewerkstellingsdata, gegevens inzake loon).

Plaatsing / tewerkstelling binnen RH

Plaatsing/tewerkstelling binnen RH (bedrijf, functietitel/functie, startdatum, einddatum, verdienste/tarief, vestigingsadressen).

De toestemming op elk ogenblik in te trekken als wij ons baseren op uw toestemming om uw Persoonsgegevens te verwerken. Dit zal echter niet van invloed zijn op de wettigheid van de verwerking die is gebeurd voor u uw toestemming hebt ingetrokken. Als u uw toestemming intrekt, zijn wij waarschijnlijk niet in staat u bepaalde diensten te leveren. We zullen u op de hoogte brengen als dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt. Wij willen zeker zijn dat we uw Persoonsgegevens correct bewaren en bijgewerkt houden. Naast uw wettelijke rechten, kunt u ons ook informeel verzoeken wijzigingen aan te brengen of een kopie te bezorgen van uw Persoonsgegevens door uw lokale Robert Half kantoor te contacteren. Bijkomende informatie, responstijden en kosten Wij zullen u misschien specifieke informatie vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw Persoonsgegevens (of het uitoefenen van een van uw andere rechten of wanneer u een informeel verzoek indient) te verzekeren. Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens niet bekendgemaakt wordt aan andere personen dan de persoon die er recht op heeft deze informatie te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u te vragen om meer informatie in verband met uw verzoek, om ons te helpen uw gegevens te vinden en u zodoende sneller een antwoord te kunnen geven. Wij proberen op alle rechtmatige verzoeken te reageren binnen een tijdspanne van een maand. We kunnen er langer dan een maand over doen als uw verzoek bijzonder ingewikkeld is of als u meerdere verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen we u inlichten en op de hoogte houden. Voor het uitoefenen van deze rechten dient u niet te betalen. Wij kunnen evenwel toch een redelijk bedrag aanrekenen als uw verzoek ongegrond, herhaaldelijk of buitensporig is. Ook kunnen wij in die omstandigheden weigeren om uw verzoek in te willigen.
We hebben een korte beschrijving opgesteld van de belangrijkste manieren waarop we uw Persoonsgegevens zullen verzamelen, bewaren, verwerken, delen en bekendmaken en de rechtsgronden waarop we ons baseren om dit te doen. We hebben ook onze rechtmatige belangen geïdentificeerd, waar dit van toepassing is. We zullen uw Persoonsgegevens slechts gebruiken als de wet ons dit toestaat. In de meest gangbare gevallen zullen wij uw Persoonsgegevens gebruiken in de volgende omstandigheden: Voor de uitvoering van een overeenkomst die we met u hebben gesloten of gaan sluiten (GDPR artikel 6, 1, b));Waar we een gerechtvaardigd belang hebben (GDPR artikel 6, 1, b));Wanneer het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting (GDPR artikel 6, 1, c)); enAls u hiertoe toestemming verleent (GDPR artikel 6, 1, a)). Een rechtmatig belang is als wij een zakelijke of commerciële reden hebben om uw informatie te gebruiken voor het voeren en beheren van onze zaken. We zullen elke potentiële invloed op u en uw wettelijke rechten in beschouwing nemen en overwegen als we uw Persoonsgegevens verwerken voor ons rechtmatig belang. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen ondergeschikt zijn aan de invloed die het op u heeft (tenzij wij uw toestemming hebben of hier anderzijds toe gehouden zijn voor de naleving van wettelijke of reglementaire verplichtingen of indien het bij wet is toegestaan).
Doel/ActiviteitSoort PersoonsgegevensWettelijke basis voor het verwerken van Persoonsgegevens

Om u te contacteren wanneer u: uw CV indient via onze website, een job site; om u in te schrijven als kandidaat om werk te vinden; wanneer u rechtstreeks of via een job site bij ons solliciteert en uw sollicitatie naar een betrekking beheert.

 1. Identiteit
 2. Contactgegevens
 3. Bewijs van uw vergunning tot werken
 4. CV
 5. Referenties
 6. Diploma's
 7. Salaris
 • De uitvoering van een overeenkomst (de RH Kandidatenovereenkomst);
 • Wettelijke of reglementaire verplichting (in naleving van de geldende reglementering in de verwerkings-industrie en immigratie)
 • Voor het beheren van uw registratie- of sollicitatieaanvraag

Om u onze dienstverlening bij het vinden van werk te bieden, zoals: het toesturen van details rond beschikbare werkopportuniteiten en vacature-alerts via e-mail in overeenstemming met uw voorkeuren en criteria voor het zoeken van een job, het geven van carrière-advies, het bezorgen van uw CV aan klanten in het kader van hun vacatures/functies, het betalen van uw loon (als u een uitzendkracht bent) en het factureren aan klanten voor de plaatsingen die we doen.

 1. Identiteit
 2. Contactgegevens
 3. Financiële gegevens
 4. Transactiegegevens
 5. Marketing en Communicatie
 6. Informatie over salarisadministratie
 7. Diploma's
 • De uitvoering van een overeenkomst (RH Kandidatenovereenkomst en Klantencontracten);
 • Rechtmatig belang Wettelijke of reglementaire verplichting
 • Uw toestemming

Het doorgeven van uw Persoonsgegevens aan bedrijven van onze groep (met inbegrip van Protiviti) en andere bedrijven, al dan niet buiten de EU.

 1. Identiteit
 2. Contactgegevens
 3. Bewijs van uw vergunning tot werken
 4. CV
 5. Referenties
 6. Diploma's
 7. Financiële gegevens
 1. Rechtmatig belang (We dienen uw gegevens door te sturen omwille van de structuur van ons bedrijf alsook van onze IT structuren), inbegrepen het vinden van werk voor u
 2. Uw toestemming

Bekendmaken van uw Persoonsgegevens aan overheids- en wethandhavingsinstanties en de derde partijen die wij hebben aangesteld om goederen en diensten te leveren, met inbegrip van leveranciers buiten de EER en leveranciers van diensten in de Cloud

 1. Identiteit
 2. Contactgegevens
 3. Bewijs van uw vergunning tot werken
 4. CV
 5. Referenties
 6. Diploma's
 7. Financiële gegevens
 • Rechtmatig belang (deze overdracht is vereist om ons bedrijf te kunnen runnen)
 • Wettelijke of reglementaire verplichting

Om onze relatie met u te beheren, onder andere:

 • U in te lichten over wijzigingen in onze Kandidatenovereenkomst of Privacyverklaring
 • U vragen een mening of feedback te geven of een enquête in te vullen
 • administratieve en IT-diensten om u voor te stellen voor functies, u in tijdelijke opdrachten te plaatsen bij onze klanten, het verwerken van prestatiestaten, salarisadministratie en andere betalingen, belastingaftrek, het uitgeven van salarisstrookjes, enz.
 1. Identiteit
 2. Contact
 3. Profiel/Onderzoek
 4. Marketing en Communicatie
 • Wettelijke of reglementaire verplichting
 • Uitvoering van een overeenkomst

Uw Persoonsgegevens veilig bewaren om verlies, gebruik, toegang, bekendmaking of wijziging op niet-geautoriseerde wijze te voorkomen

 1. Identiteit
 2. Contactgegevens
 3. Bewijs van uw vergunning tot werken
 4. CV
 5. Referenties
 6. Diploma's
 7. Salaris
 • Wettelijke of reglementaire verplichting
 • Rechtmatig belang
 • Uitvoering van een overeenkomst

Om een onderzoek in te stellen naar problemen, geschillen en klachten tussen ons, en tussen ons, u en onze klanten en te proberen deze op te lossen

 1. Identiteit
 2. Contactgegevens
 3. Profiel
 4. Gebruiksgegevens
 5. Marketing en Communicatie
 6. Bewijs van uw vergunning tot werken
 7. CV
 8. Referenties
 9. Diploma's
 10. Salaris
 • Wettelijke of reglementaire verplichting
 • Rechtmatig belang (om ons bedrijf tegen aanspraken te beschermen)
 • Om ons te beschermen en te verdedigen tegen rechtszaken
 • Uitvoering van een overeenkomst

Om onze business en onze website te beheren en te beschermen (waaronder het oplossen van problemen, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, technische ondersteuning, rapportage en het hosten van gegevens)

 1. Identiteit
 2. Contact
 3. Technische gegevens
 • Rechtmatig belang (onze business en website veilig houden)
 • Wettelijke of reglementaire verplichting

Voor Marketing en communicatie, om u job aanbevelingen te zenden en om u suggesties en aanbevelingen doen over andere relevante diensten die interessant voor u kunnen zijn (bv. de Robert Half Newsletter, Salarisgidsen, Online training)

 1. Identiteit
 2. Contact
 3. Technische gegevens
 4. Gebruiksgegevens
 5. Profielgegevens
 • Rechtmatig belang (om ons bedrijf te kunnen runnen)
 • Uw toestemming

Om relevante website-inhoud te leveren en de effectiviteit van onze reclames te meten of te begrijpen

 1. Identiteit
 2. Contact
 3. Profielgegevens
 4. Gebruiksgegevens
 5. Marketing en Communicatie
 6. Technische gegevens
 • Rechtmatig belang (het bestuderen hoe klanten onze producten/diensten/website gebruiken, om ze verder te ontwikkelen, onze business te laten groeien en onze marketingstrategie te bepalen)
 • Uw toestemming

Om gebruik te maken van aanbieders van data-analysediensten, inclusief de hulp van kunstmatige intelligentie voor het efficiënt plaatsen van kandidaten, AI match job recommendations, data analytics om onze website, niet-essentiële cookies, producten/diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren

 1. Technische gegevens
 2. Gebruiksgegevens
 3. Profielgegevens
 • Rechtmatig belang (het definiëren van types van klanten voor onze producten en diensten, om onze website bijgewerkt en relevant te houden, om onze business te ontwikkelen en onze marketingstrategie te bepalen)
 • Uw toestemming

Het bewaren van uw Persoonsgegevens zolang als nodig is om u te voorzien van diensten voor het vinden van werk of om het interne wervingsproces af te handelen.

 1. Identiteit
 2. Contactgegevens
 3. Profiel
 4. Gebruiksgegevens
 5. Marketing en Communicatie
 6. Bewijs van uw vergunning tot werken
 7. CV
 8. Referenties
 9. Diploma's
 10. Financiële informatie
 11. Informatie over salarisadministratie
 • Rechtmatig belang (om ons bedrijf te runnen)
 • Wettelijke of reglementaire verplichting

Om ons te helpen te reageren op vragen, klachten of om andere redenen zoals het antwoorden op verzoeken van toezichthouders, overheids- en wet-handhavingsinstanties zoals de politie

 1. Contact
 • Rechtmatig belang
 • Wettelijke of reglementaire verplichting
Wij vragen u steeds om toestemming alvorens u direct marketing communicatie via e-mail toe te zenden. Wanneer wij echter aan een klant of een inlenende organisatie diensten verlenen voor het vinden van werk, ontvangt u e-mailmarketingberichten van ons, zelfs als u ons geen toestemming hebt gegeven, aangezien wij vertrouwen op de "soft opt-in"-vorm van toestemming. Voor klantcontacten waarmee we geen actieve relatie hebben, sturen we e-mailmarketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze verkoop en omzet te verhogen. U kan marketingberichten van ons ontvangen als u ons uw gegevens hebt verstrekt wanneer u aan een wedstrijd hebt meegedaan, u zich bij ons hebt geregistreerd op een jobbeurs, promotie- of netwerkevenement of indien u bij ons een training hebt gevolgd en u ons toestemming hebt gegeven om u marketing te sturen. Als u ons hiertoe toestemming geeft, kunnen we ook uw identiteit, contactgegevens, technische gegevens, gebruiksgegevens en profielgegevens gebruiken teneinde ons in staat te stellen te bepalen welke diensten voor u van belang of relevant kunnen zijn.
U kunt zich aanmelden voor e-mails met job aanbevelingen op basis van KI, zodat u zeer gepersonaliseerde baanaanbevelingen krijgt. De voordelen zijn dat de TK KI families van verwante banen begrijpt door functietitels te "normaliseren", wat betekent dat de TK KI erkent dat groepen banen verwant zijn. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van onze bestaande job aanbevelingen die via deze website worden verzonden, aangezien deze u alleen kijken naar vacatures op basis van een specifieke functietitel die u hebt ingevoerd plus uw locatie, terwijl job aanbevelingen op basis van KI u ook wijzen op 'gerelateerde banen'. Wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van e-mails met met job aanbevelingen op basis van KI, wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht van nieuwe functies die nauw aansluiten bij uw profiel, zodat u verzekerd bent van de allernieuwste mogelijkheden en u tijd bespaart door zeer gepersonaliseerde relevante job aanbevelingen 'real time' rechtstreeks naar uw inbox te sturen. Deze job aanbevelingen op maat zijn gebaseerd op negen belangrijke factoren in uw cv, waaronder: Recente Job-titels Recent beroep Locatie (landcode + stad/postcode), Opleidingsniveau Taalvaardigheden IT Vaardigheden Totaal aantal jaren ervaring Diploma's, en Volledige trefwoorden in uw CV. Job aanbevelingen op basis van KI is ontworpen als aanvulling op het werk van onze consultants die een gedetailleerde analyse maken van uw rol, cultuur, team en organisatievereisten door middel van gestructureerde interviews, waardoor de initiële job aanbevelingen op basis van KI worden gefilterd en u aanvullende informatie krijgt met betrekking tot de rol die niet in de vacature is opgenomen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor job aanbevelingen op basis van KI en andere marketing e-mails via de link in de e-mail. De Persoonsgegevens die worden verwerkt wanneer wij u marketingmateriaal toesturen, zijn gebaseerd op uw toestemming. Indien u meer informatie wenst over onze KI-tool en/of indien u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door onze AI-tool, neem dan contact op met [email protected]. Als u bezwaar maakt of zich uitschrijft, ontvangt u niet langer job aanbevelingen op basis van KI en andere marketinge-mails. U hebt op elk ogenblik het recht uw toestemming voor marketingberichten in te trekken door: Op onze website het relevante vakje al of niet aan te vinken om uw voorkeurinstelling voor e-mailmarketing te wijzigen; de links voor uitschrijven in onze marketing e-mailberichten te volgen; het proces voor uitschrijven dat in onze SMS-berichten staat, te volgen; Het sturen van een e-mail met “SCHRIJF ME UIT” als onderwerp naar: [email protected] Het uitschrijven voor het ontvangen van marketingberichten is niet van toepassing op: Persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd in het kader van uw verzoek tot onze dienstverlening bij het vinden van werk; Persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd in het kader van de uitvoering van een contract tussen ons beiden; Vacature-alerts die overeenkomen met uw criteria voor een job die met u zijn afgestemd tijdens ons Kandidatenregistratieproces en die u van onze rekruteringsconsultants toegestuurd krijgt. Indien u wenst dat wij al uw gegevens verwijderen uit onze database (dus indien u zich niet uitsluitend wenst uit te schrijven voor marketing), gelieve dan contact op te nemen met: [email protected] Wij zullen uw Persoonsgegevens nooit verkopen of bekendmaken aan derden voor marketingdoeleinden.
U kunt uw browser instellen om alle of sommige cookies te weigeren, of u te waarschuwen als websites cookies instellen of gebruiken. Als u cookies uitschakelt of weigert, hou er dan rekening mee dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet meer naar behoren werken. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, en om het gebruik van cookies te beheren, kunt u ons Cookiebeleid nalezen.
We gebruiken webanalysediensten om inzicht te krijgen in hoe onze website wordt gebruikt zodat we de prestaties, inhoud of functionaliteit van onze website kunnen meten en verbeteren, samen vormen dit analytische gegevens (zie ook “Prestatiecookies” in ons Cookiesbeleid. Deze gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Art. 6, 1, a) van de GDPR. Wij maken ook gebruik van privacy bevorderende technologieën om de bescherming van Persoonsgegevens en privacy te verbeteren door derden niet toe te staan conclusies te trekken over bezoekers van onze website, de beveiliging van Persoonsgegevens te verbeteren en de controle op gegevensoverdrachten te verbeteren. In het kader van webanalysediensten vertrouwen wij op tracking aan de serverzijde, wat betekent dat tracking wordt uitbesteed aan onze eigen servers. Dit beschermt uw privacy beter, en tegelijkertijd identificeren de gegevens met betrekking tot onze analytische gegevens u niet, terwijl we toch de analyses kunnen uitvoeren die we nodig hebben. Door tracking aan de serverzijde in combinatie met analytics verbeteren wij de controle over en beveiliging van gerelateerde gegevens (bijvoorbeeld Persoonsgegevens zoals IP-adressen of andere identificatoren). Verder maken wij gebruik van tracking aan de serverzijde aangeboden door Tealium Inc., een Amerikaanse dienstverlener, maar alle gegevensverwerking vindt uitsluitend in Duitsland plaats. Tealium slaat de door haar verwerkte analytische gegevens niet op. Na de overdracht van de geanonimiseerde gegevens aan de aanbieder van de analysedienst (Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten) wist Tealium Inc. de verwerkte gegevens. Op deze wijze vindt server-side tracking met first-party (en dus eigen) cookies plaats en worden de gegevens aan Google doorgegevne zonder mogelijkheid om bezoekers te identificeren. U kunt uw toestemming voor het gebruik van "niet-essentiële" Cookies te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan uw intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden. Geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, vindt niet plaats.
Onze website kan koppelingen bevatten naar de websites van derden, naar plug-ins en applicaties. Door te klikken op die koppelingen of die verbindingen te maken kunnen derden in staat worden gesteld gegevens over u te verzamelen of te delen. Wij hebben geen controle over de websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen.
U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthoudende autoriteit voor gegevens-beschermingskwesties, de Autoriteit persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl). Wij verzoeken u ons de kans te geven uw bekommernissen eerst met u te bespreken voor u de toezichthoudende autoriteit contacteert, dus gelieve in dat geval contact op te nemen met de EU Data Protection Office, Robert Half, Spoorwegstraat 24 b1, 1702 Groot-Bijgaarden, België of via e-mail [email protected]
Indien we deze privacyverklaring wijzigen, zullen we de bijgewerkte versie op deze plaats publiceren zodat u deze kunt bekijken. Indien we belangrijke inhoudelijke wijzigingen aanbrengen, zullen we gedurende 30 dagen een kennisgeving van de herziene Privacyverklaring plaatsen op onze homepagina met een koppeling naar deze pagina. Deze Privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op: April 4th, 2024 Print deze privacyverklaring met de afdrukfunctie in uw browser of door op Ctrl+P op uw toetsenbord te drukken.