Deze Privacyverklaring ("Verklaring") beschrijft hoe Robert Half BV (sollicitanten, uitzendkrachten, kandidaten voor permanente jobs en zelfstandige Interim managers) en Robert Half Project Sourcing BV (sollicitanten en kandidaten voor een functie als project consultants) (hierna gezamenlijk “we”, “wij”, “ons” of “Robert Half”) Persoonsgegevens die we over individuen verzamelen, mogen gebruiken, verwerken, opslaan en openbaar maken. Dit is, onder andere, het geval wanneer u zich bij ons registreert ongeacht via welk kanaal dit gebeurt. Het soort Persoonsgegevens dat we verzamelen staat hieronder beschreven in de paragraaf "Uw Persoonsgegevens en hoe we deze verzamelen". We handelen als Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken en zijn dus verantwoordelijk voor de Persoonsgegevens die wij van u verwerken. Deze Verklaring informeert u over hoe wij uw Persoonsgegevens beschermen en over de specifieke rechten die u heeft met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Het is van belang dat u deze Verklaring samen leest met alle andere Privacy Verklaringen die we u voorleggen, zoals de verklaring op ons kandidatenregistratieformulier of elke andere privacyverklaring die op u van toepassing is, zodat u steeds volledig op de hoogte bent van hoe en waarom wij uw Persoonsgegevens verwerken. Deze Verklaring is een aanvulling op andere verklaringen die u van ons kunt krijgen en is niet bedoeld om deze teniet te doen. Deze website is niet bestemd voor minderjarigen en wij verzamelen geen gegevens over minderjarigen.
Als u vragen hebt over deze Verklaring of over hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via privacy-emea@roberthalf.net.
Robert Half BV en Robert Half Project Sourcing BV delen een klanten- en kandidatendatabase. Indien u reageert op een vacature of indien u reeds bij ons geregistreerd bent als kandidaat of klantencontact kunnen we uw gegevens, met inbegrip van uw Persoonsgegevens, delen en verwerken voor de doelen die in deze Verklaring worden beschreven. Indien u zich bij één van de gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken als kandidaat registreert, of als uw gegevens worden geregistreerd als contactpersoon, worden uw gegevens in onze database Salesforce, opgenomen en kunnen beide Verwerkingsverantwoordelijken uw Persoonsgegevens verwerken en kan u, per mail of telefonisch, gecontacteerd worden in het kader van hun specifieke activiteiten (tijdelijke jobs, permanente jobs of project consultancy). Indien u uw toestemming geeft om marketing te ontvangen dan kan u marketing ontvangen van beide gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. U kan zich op elk ogenblik op elk ogenblik uitschrijven voor marketing  door te klikken op de uitschrijflink in de e-mail. Wij hebben een overeenkomst gesloten op grond van art. 26 van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) waarin we ons er onder meer toe verbinden om gezamenlijk: doeleinden en middelen van de verwerking van uw Persoonsgegevens te bepalen; een procedure vast te stellen om u tijdig een antwoord te bezorgen indien u uw rechten op grond van artikel 15 en volgende van de AVG zou willen uitoefenen; deze privacyverklaring vast te stellen.
Wij verzamelen verschillende soorten Persoonsgegevens afhankelijk van onze relatie met u en u kunt tot een of meer van deze categorieën behoren: kandidaten die bij ons staan ingeschreven en die tijdelijk werk of een vaste aanstelling zoeken kandidaten voor een functie als project consultant  kandidaten die opdrachten zoeken als zelfstandige interim manager sollicitanten die solliciteren naar een baan in loondienst bij Robert Half ongeacht de functie interne medewerkers die werkzaamheden en operationele activiteiten uitvoeren die verband houden met de uitvoering van onze bedrijfsvoering; zakelijke contacten bij klanten en leveranciers van goederen en diensten. Enz.
Wanneer u deze site gebruikt of u erop inschrijft, kunnen we bepaalde Persoonsgegevens van u vragen, zoals uw naam en contactgegevens (e-mail, privéadres en telefoonnummer). Afhankelijk van de aard van uw vraag of uw activiteiten op de site, is het mogelijk dat wij u ook vragen naar uw criteria voor het zoeken van een baan, uw voorkeuren voor een baan, uw werkervaring, salaris, en andere achtergrondinformatie, evenals inlogcodes en wachtwoorden die door u zijn gemaakt. U kunt ons vragen om u vacature-alerts te sturen via de website door uw criteria voor een baan en voorkeuren in te vullen. U kunt het ontvangen van die vacature-alerts op elk ogenblik stopzetten door te klikken op de uitschrijflink in de e-mail met vacature-alerts.
Wij verzamelen uw Persoonsgegevens rechtstreeks van u tijdens persoonlijke interviews, video en/of online meetings alsook via andere bronnen, waaronder uw sollicitaties via vacaturesites, rechtstreeks via onze website, via Sociale Media sites zoals LinkedIn, Facebook en Twitter of als u ons uw gegevens bezorgt tijdens een jobbeurs, of een promotie-, netwerk- of trainingsevenement. Als u ons verzoekt om dienstverlening bij het vinden van werk of om een aanwerving als project consultant, dan zullen wij u vragen om u als Kandidaat bij ons in te schrijven. Tijdens het Kandidatenregistratieproces verzamelen wij uw Persoonsgegevens rechtstreeks van uzelf, van uw CV, van referenties uit uw beroeps- of opleidingsverleden en via online testen en (online) assessments die u op onze aanvraag invult. We kunnen uw gegevens doorgeven aan onze klanten in het kader van relevante vacatures of opdrachten. Onze klanten kunnen zich binnen of buiten Europa bevinden. Onze Klanten kunnen bijkomende Persoonsgegevens over u vragen die verband houden met hun vacature of opdrachten. Uw Persoonsgegevens worden veilig opgeslagen in onze kandidatendatabank. De categorieën Persoonsgegevens die we over u kunnen verzamelen zijn, onder andere: uw identiteit (uw volledige naam, voornamen, bewijs van naamsverandering); geslacht, geboortedatum en burgerlijke staat; bewijs van uw recht om te werken, zoals bijvoorbeeld een foto, uw nationaliteit, uw geboorteplaats, uw rijbewijs, enz. (in overeenstemming met wettelijke vereisten); contactgegevens waaronder uw e-mailadres, adres en telefoonnummers teneinde u te contacteren per telefoon, mail of sms; informatie voor de loonadministratie, zoals: uw rijksregisternummer, uw adres, uw anciënniteit, uw burgerlijke staat, uw bankgegevens, uw gezinssamenstelling, uw geboortedatum, uw telefoonnummer, uw e-mailadres; uw criteria, voorkeuren en verwachtingen bij het zoeken van een job; uw diploma's, vaardigheden, ervaring en opleiding; uw huidige en gewenste salaris en andere voordelen; uw opleidingsachtergrond; uw loopbaan; de naam van een contactpersoon in noodgevallen; de gegevens van uw referenten en de gegeven referenties; gegevens met betrekking tot uw gezondheid (indien door u ter beschikking gesteld en in zoverre deze informatie relevant is); andere informatie die in uw CV staat of die u ons ter beschikking wil stellen; technische gegevens waaronder het internet protocol (IP) adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone en locatie, types en versies van uw browser plug-in, uw operating system en platform en de andere technologie op de toestellen die u gebruikt om onze website te bezoeken. We kunnen ook technische gegevens van u ontvangen als u andere websites bezoekt met gebruik van onze cookies. Ga naar ons Cookiebeleid voor meer details; profielgegevens, waaronder uw gebruikersnaam en wachtwoord, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op klantenonderzoek; gebruiksgegevens, waaronder informatie over hoe u onze website en diensten gebruikt; marketing- en communicatiegegevens, waaronder uw marketing- en communicatievoorkeuren. In het kader van onze dienstverlening kunnen onze medewerkers u, onder andere, vacature-alerts sturen via e-mail of andere communicatiekanalen. U kan u steeds uitschrijven voor deze vacature-alerts door op de link in de e-mail te klikken. Wij willen ervoor zorgen dat uw Persoonsgegevens accuraat en actueel blijven en wij kunnen u vragen ons registratieformulier voor kandidaten opnieuw in te vullen en te ondertekenen en/of ons regelmatig een bijgewerkt CV te bezorgen om ons daarbij te helpen. De basis waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken voor deze doeleinden staat omschreven in deze Verklaring in het hoofdstuk “De Wettelijke Basis voor het Verwerken van uw Persoonsgegevens.” . Wanneer wij uw Persoonsgegevens rechtstreeks van u verzamelen, plaatsen wij een link naar deze Privacyverklaring op het moment dat wij de gegevens verzamelen. Wanneer wij indirect persoonsgegevens verkrijgen, zullen wij een link naar deze privacyverklaring verstrekken wanneer wij voor het eerst contact met u opnemen, wanneer wij de gegevens voor het eerst aan een derde doorgeven of binnen een maand, indien dit later is.
Als u solliciteert op een vacature als interne werknemer, kunnen wij uw Persoonsgegevens verzamelen via uw CV tijdens persoonlijke interviews, video en/of online meetings, referenties, professionele en educatieve organisaties, (online) assessments en andere bronnen. Wij verwerken uw Persoonsgegevens met het oog op het beheer van uw sollicitatie, het beheren van het interne wervingsproces en het beoordelen van uw geschiktheid. Wij slaan uw Persoonsgegevens veilig op in onze vertrouwelijke HR-database. Uw Persoonsgegevens kunnen uitsluiten worden geraadpleegd door leden van ons HR- en Talentacquisitie team die zich in het Verenigd Koninkrijk, Europa en de VS bevinden. Overige werknemers hebben uitsluitend toegang tot uw Persoonsgegevens indien deze betrokken zijn bij het wervingsproces, zoals het interviewen, het beoordelen van uw geschiktheid voor de rol waarvoor u hebt gesolliciteerd of met u in direct contact staan. We delen onze HR-database niet met groepsbedrijven en we ondernemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens adequaat worden beschermd, beveiligd en vertrouwelijk worden gehouden. Als we een derde partij inschakelen (bv. Om uw geschiktheid te screenen of om testen af te nemen) zullen we u informeren en hiervoor uw toestemming vragen en zorgen we ervoor dat deze uitsluitend toegang krijgen tot de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van de specifieke dienst, worden zij contractueel verplicht om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van uw Persoonsgegevens, de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te garanderen en dienen zij adequate waarborgen te hebben genomen teneinde uw Persoonsgegevens veilig te verwerken totdat deze worden verwijderd of geanonimiseerd (zodat u niet langer geïdentificeerd kan worden). Door bij ons te solliciteren, stemt u ermee in dat wij uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden verwerken. U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, kunnen we uw sollicitatie echter niet verder behandelen. Als uw sollicitatie niet succesvol is, bewaren wij uw Persoonsgegevens in onze HR-database gedurende een periode van 6 maanden met als doel aan te tonen dat we het wervingsproces op een eerlijke en transparante manier hebben uitgevoerd en niet hebben gediscrimineerd tegen bepaalde sollicitanten. Aan het einde van deze bewaartermijn worden uw  Persoonsgegevens automatisch verwijderd. We kunnen vragen of we uw cv-gegevens tot 12 maanden mogen bewaren als we van mening zijn dat u geschikt bent voor toekomstige functies. Wij doen dit alleen met uw toestemming en u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.
Informatie over uw gezondheid en/of gerechtelijk/strafrechtelijk verleden wordt enkel verwerkt indien dit relevant is voor uw kandidaatstelling (bijvoorbeeld om ons in staat te stellen te beoordelen of deze een grond vormen om uw inschrijving als kandidaat of uw sollicitatie voor een interne rol niet verder te behandelen) en met inachtneming van de wettelijk opgelegde beperkingen. Wij zullen u hierover informeren en uw toestemming vragen alvorens dit te doen. Als u ervoor kiest ons bepaalde categorieën Persoonsgegevens te verstrekken (bijvoorbeeld in uw CV) en wij die niet nodig hebben, zullen wij die gegevens buiten beschouwing laten. Bijzondere categorieën Persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de beperkingen die de wet oplegt en zullen niet langer dan nodig worden bewaard alvorens te worden verwijderd.
Als u een (potentiële) klant of leverancier bent van goederen en diensten, zullen wij informatie verzamelen en verwerken over personen in uw organisatie. We kunnen de naam, het zakelijke e-mailadres en andere zakelijke contactgegevens van die personen in ons bestand opnemen als zakelijk contactpersoon voor uw organisatie. Wij verwerken Persoonsgegevens van zakelijke contacten, ten behoeve van onze dienstverlening, voor facturering en goedkeuring van de tijdsregistratie (wanneer wij kandidaten hebben geplaatst), of als afnemer van de goederen en diensten van de leverancier. Indien de persoon die is aangewezen als zakelijk contact ook een geregistreerde kandidaat is, kunnen we bijkomende Persoonsgegevens verwerken voor het vinden van werk en andere doelstellingen zoals beschreven in deze Verklaring. De bron van een zakelijk contact kan de persoon zelf zijn, een ander lid van uw organisatie, een bestaand zakelijk contact of een kandidaat die we in de organisatie hebben geplaatst. We kunnen deze gegevens ook halen uit websites, sociale media en andere bronnen. Deze verwerking is noodzakelijk met het oog op onze legitieme belangen om onze diensten te verlenen, onze zakelijke relaties te beheren en/of een contract uit te voeren. We kunnen B2B communicatie zenden naar zakelijke contacten. Een persoon die een zakelijk contact is, kan ons te allen tijde vragen om te stoppen met het sturen van communicatie naar hun zakelijke emailadres door op de “unsubscribe” link te klikken in de email of door contact op te nemen via: [email protected]
We verzamelen een beperkte hoeveelheid informatie over onze websitegebruikers, die we gebruiken om uw websitebezoek te verbeteren en onze diensten te beheren. De volgende informatie zal worden verzameld: technische gegevens waaronder het internet protocol (IP) adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone en locatie, types en versies van uw browser plug-in, uw operating system en platform en de andere technologie op de toestellen die u gebruikt om onze website te bezoeken. We kunnen ook technische gegevens van u ontvangen als u andere websites bezoekt met gebruik van onze cookies. Ga naar ons  Cookiebeleid voor meer details; profielgegevens, waaronder uw gebruikersnaam en wachtwoord, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op klantenonderzoek die door u werden gegeven; gebruiksgegevens, waaronder informatie over hoe u onze website en diensten gebruikt; marketing- en communicatiegegevens, waaronder uw marketing- en communicatievoorkeuren.
We verwerken uw Persoonsgegevens en andere gegevens die we van u verzamelen om onze diensten beschreven in deze Verklaring te kunnen leveren. Hieronder valt, onder andere: het sturen van vacature-alerts via deze website en via e-mail, het inplannen van tijdelijke opdrachten, projectmatig werk, permanente contracten en contracten van (on)bepaalde duur, alsook het bezorgen van werkopportuniteiten en andere carrière gerelateerde informatie. Robert Half verwerkt uw Persoonsgegevens overeenkomstig deze Verklaring en de overige bepalingen zoals opgenomen in onze kandidatendocumenten, zoals deze van toepassing zijn op het type werk dat u zoekt. In het kader van onze diensten, en enkel met uw toestemming, kunnen wij uw gegevens doorgeven aan onze klanten. Wij beperken de gegevens die wij verstrekken tot de gegevens die nodig zijn om uw geschiktheid voor de vacature te beoordelen (bijv. naam, opleiding, ervaring, enz.). Persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd zijn zichtbaar voor alle werknemers van de Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken in België die vanuit hun rol redelijkerwijs toegang dienen te hebben, ook als u uw informatie naar een bepaald kantoor of Verwerker hebt gestuurd. We zullen uw Persoonsgegevens daarenboven eveneens verwerken voor andere rechtmatige interne zakelijke doeleinden zoals het produceren van statistieken, het analyseren van het succes van onze marketingcampagnes, het opvolgen van het aantal bezoekers aan onze website alsook wanneer dit noodzakelijk is voor de naleving van onze contractuele, wettelijke en reglementaire verplichtingen. Als u ons informatie over derden verstrekt, gaan wij ervan uit dat deze derden u toestemming hebben gegeven om die informatie te verstrekken en Robert Half hun Persoonsgegevens te laten verzamelen, verwerken en doorgeven op dezelfde wijze als de uwe. Ons succes is afhankelijk van het efficiënt koppelen van kandidaten met de vacatures en opdrachten van klanten. In dit verband maken wij, in onze kandidatendatabases, gebruik van kunstmatige intelligentie (KI) van Textkernel (“TK”) een in de EU gevestigde dienstverlener. Deze KI helpt onze medewerkers bij het efficiënter zoeken en koppelen van voorgestelde kandidaten met de vacatures of opdrachten van klanten. Zodra u solliciteert of uw CV opstuurt, worden uw Persoonsgegevens door TK AI verwerkt en gekoppeld met vacatures of opdrachten van klanten. Indien uw Persoonsgegevens nog niet in onze database zijn opgenomen, wordt u uitgenodigd zich in te schrijven - zie hierboven “Inschrijven als kandidaat”. Het voordeel van de KI-zoek en match functie is dat het onze medewerkers helpt om meer cv's te doorzoeken en Persoonsgegevens sneller te koppelen met vacatures of opdrachten van klanten, waarbij irrelevante gegevens worden genegeerd. Onze medewerkers krijgen op deze wijze een lijst met voorgestelde kandidaten te zien die mogelijk geschikt zijn voor de vacature of opdrachten van een klant, maar dit leidt niet tot geautomatiseerde besluitvorming. Onze medewerkers beslissen welke kandidaten zij op de shortlist zetten voor een specifieke vacature of opdracht van een klant, op basis van hun expertise, kennis van de arbeidsmarkt, inzicht in de business van de klant en de vereisten voor de functie, gesprekken met kandidaten en andere relevante criteria. De klanten beslissen zelf (via hun aanwervers) welke kandidaten worden geselecteerd voor een interview (indien van toepassing). Onze klant (niet onze KI-tool) neemt de uiteindelijke beslissing welke kandidaat wordt geselecteerd voor hun functie of opdracht (indien van toepassing) of om de kandidaat in dienst te nemen. Indien u meer informatie wenst over onze KI-tool en/of indien u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door onze KI-tool, neem dan contact op met: [email protected] Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door onze KI-tool zullen onze medewerkers doorgaan met het leveren van onze dienstverlening bij het vinden van werk met behulp van andere methoden om vacatures voor u te zoeken. De Persoonsgegevens van kandidaten die niet langer beschikbaar zijn voor werk, niet actief op zoek zijn naar een baan, onlangs een vaste aanstelling hebben gekregen of bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens door KI, worden door onze KI-dienstverlener verwijderd.
We gebruiken uw Persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor we deze verzameld hebben, zoals beschreven in deze Verklaring. Uw gegevens kunnen daarenboven eveneens worden gebruikt voor een doel dat niet specifiek in deze Verklaring werd opgenomen, indien dit doel nauw samenhangt met het oorspronkelijke doel waarvoor deze gegevens werden verzameld. Indien we uw Persoonsgegevens gebruiken voor een ander doel, niet gerelateerd aan de doeleinden beschreven in deze Verklaring, zullen we u hierover inlichten en u meer informatie verschaffen omtrent de wettelijke basis die ons toestaat dit te doen. We kunnen uw Persoonsgegevens verwerken zonder uw medeweten of toestemming indien dit wettelijk is vereist. Wij zullen in dit geval de regels naleven die in deze Verklaring, alsook in de relevante wetgeving zijn opgenomen.
Robert Half maakt deel uit van een internationale bedrijvengroep die wereldwijd actief is. We kunnen uw Persoonsgegevens delen met andere bedrijven uit onze groep, zoals Protiviti, ons consultancybedrijf, onze moedermaatschappij Robert Half Inc. in de Verenigde Staten, alsook met andere bedrijven, al dan niet onderdeel van de Robert Half groep die zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, zoals bv. klanten en leveranciers. Deze bedrijven kunnen uw Persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden beschreven in deze Verklaring. Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven indien wij hiervoor een wettelijke basis hebben. De gegevensbeschermingswetgeving buiten Europa biedt niet noodzakelijk hetzelfde niveau van bescherming als de Europese wetgeving. Indien dit het geval is zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens op gepaste wijze worden beschermd, beveiligd en vertrouwelijk worden gehouden. Onze groepsmaatschappijen zijn standaardcontractbepalingen aangegaan die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en die Persoonsgegevens een gelijkwaardige bescherming bieden als Persoonsgegevens die binnen het VK/EER worden verwerkt. Indien wij uw Persoonsgegevens doorgeven aan derden (die geen groepslid zijn) die gevestigd zijn buiten het VK, de EER of op een locatie die niet de status van adequaatheid heeft, zullen wij eisen dat de ontvangers de goedgekeurde standaardcontractbepalingen ondertekenen die passende aanvullende waarborgen bevatten, en indien vereist zullen wij passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de gegevens te beschermen tegen toezicht en controle door overheidsinstanties in het derde land. Wij leggen passende contractuele veiligheids-, vertrouwelijkheids- en andere verplichtingen op aan derden (inclusief die in het VK/EER) op basis van de zakelijke relatie, de aard van de diensten en de soorten verwerkte persoonsgegevens.
Voor zover nodig of aangewezen kan Robert Half uw Persoonsgegevens bekendmaken aan derden (die niet behoren tot de groep van bedrijven van Robert Half) voor legitieme en commerciële doeleinden voor het beheer en de bedrijfsvoering, in de volgende omstandigheden: aan onze klanten in het kader van private arbeidsbemiddeling (tijdelijke tewerkstelling en/of rekrutering), overeenkomstig de beperkingen hierboven beschreven. aan onze klanten in het kader van het uitvoeren van opdrachten of projecten. aan onze klanten in het kader van de sociale verkiezingen, overeenkomstig de beperkingen van de geldende wetgeving. Meer bepaald kan de volgende informatie worden doorgegeven aan de klant: uw naam, uw (e-mail) adres, uw geboortedatum, uw statuut, uw periode van tewerkstelling bij de klant alsook uw rijksregisternummer (indien dit noodzakelijk is om u te identificeren in het geval van elektronische stemming). aan bedrijven en personen die voor ons zakelijke functies en diensten uitvoeren. Voorbeelden van dergelijke diensten zijn onder andere: het verlenen van payrolldiensten; screening van de achtergrond; aanbieders van data-analysediensten, met inbegrip van de hulp van kunstmatige intelligentie voor het efficiënt zoeken en matchen van voorgestelde kandidaten met vacatures van de klant vacatures; verstrekken van op KI afgestemde werkaanbevelingen; gegevensbeveiliging zoals het scannen van virussen en verdachte acties; gegevensopslagfaciliteiten; hosting van onze Webservers; beheren van sollicitaties op vacatures en CV's ingediend via vacaturesites; het analyseren van gegevens en het produceren van statistieken; juridische, boekhoudkundige, audit- en andere professionele diensten. Aan bedrijven die voor ons screenings verrichten. Voorbeelden van dergelijke diensten zijn onder andere: het screenen tegen terrorisme- en overige sanctielijsten, het screenen van de achtergrond en onderzoeken die door bepaalde klanten worden aangevraagd. Dergelijke screenings vinden slechts plaats voor zover dit wettelijk is toegelaten. aan overheidsinstanties, zoals: Politie en andere wethandhavingsinstanties; toezichthoudende autoriteiten; en kredietinformatiebureaus. om de van toepassing zijnde wetten en rechtsprocedures na te leven, of als wij redelijkerwijs vinden dat dergelijke actie nodig is om: (a) de wetten na te leven die dergelijke bekendmaking vereisen; (b) de rechten of eigendommen van Robert Half of bedrijven uit de groep te beschermen; (c) een misdaad te voorkomen, de nationale veiligheid te beschermen of fraude te ontdekken of te voorkomen; of (d) de persoonlijke vrijheid te beschermen van personen die onze website gebruiken of die tot het grote publiek behoren. aan derden aan wie wij delen van onze business of onze activa willen verkopen, doorgeven of laten samensmelten. Wij kunnen ook de intentie hebben een andere onderneming te kopen of met hen samen te smelten. Als er een wijziging is in onze samenstelling brengen wij u hiervan op de hoogte. aan IT-consultants die test- en ontwikkelingswerk uitvoeren op onze IT-systemen, aan dienstverleners die wij kunnen aanstellen als gegevensverwerkers en aan andere dienstverleners die buiten de EER gevestigd kunnen zijn. .Wij zullen de aangewezen contractuele, vertrouwelijkheids-, veiligheids- en andere verplichtingen opleggen aan deze derden. De opgelegde verplichtingen stemmen overeen met de aard van de diensten die zij aan ons verlenen. We zullen hen enkel toelaten uw Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de wet en onze instructies. We staan hen niet toe uw Persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden en als onze relatie eindigt zullen wij ervoor zorgen dat uw Persoonsgegevens worden bijgehouden voor de periode die wij bepalen en daarna veilig wordt worden teruggestuurd of vernietigd (of geanonimiseerd zodat u niet meer geïdentificeerd kan worden). Sommige van deze derde partijen zijn ook Verwerkingsverantwoordelijken, die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw Persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden, bijvoorbeeld de lokale belastingadministratie is een Verwerkingsverantwoordelijke voor deze belastingdoeleinden. In deze gevallen zijn wij niet in staat om verplichtingen of beperkingen op de leggen aan deze verwerkingsverantwoordelijken omtrent hoe zij uw Persoonsgegevens kunnen verwerken. Bovenstaande derden waaraan wij uw Persoonsgegevens kunnen doorgeven kunnen zich zowel binnen als buiten de EER bevinden. In het laatste geval zullen wij de noodzakelijke maatregelen, zoals hierboven beschreven, treffen.
We hebben gepaste veiligheidsmaatregelen ingevoerd om te vermijden dat uw Persoonsgegevens verloren raken, op niet-geautoriseerde wijze worden gebruikt of bekeken en veranderd of bekendgemaakt worden. Bovendien beperken we de toegang tot uw Persoonsgegevens tot de werknemers, agenten en derden die deze nodig hebben vanuit zakelijk oogpunt. We hebben procedures ingevoerd om met vermoedelijke inbreuken op uw Persoonsgegevens om te gaan en zullen u en de aangewezen toezichthoudende autoriteit informeren over een dergelijke inbreuk indien wij de wettelijke verplichting hebben dit te doen.
Robert Half bewaart uw Persoonsgegevens zolang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor we deze gegevens hebben verzameld. Dat betekent dat we uw Persoonsgegevens, bewaren gedurende uw relatie met ons, terwijl wij u diensten verlenen voor het vinden van werk, en zolang wij contact onderhouden en zelfs na beëindiging van onze relatie. Indien u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken, kan u ons verzoeken uw Persoonsgegevens uit onze database te verwijderen. Wanneer we uw gegevens hebben verwijderd, bewaren we uw naam en e-mailadres op onze onderdrukkingslijst totdat u naar een andere baan solliciteert of u ons opnieuw verzoekt om diensten te verlenen (wij zullen met u overleggen voordat wij uw gegevens van onze onderdrukkingslijst verwijderen). Afhankelijk van de diensten die wij hebben verleend, kunnen of moeten wij sommige van uw persoonsgegevens blijven bewaren voor juridische, compliance-, boekhoudkundige en fiscale doeleinden en andere legitieme zakelijke doeleinden. Als in de wet geen bewaartermijn vermeld staat, bepalen we zelf de aangewezen termijn voor het bewaren van uw Persoonsgegevens. Dit doen we door de omvang, aard, en gevoeligheid van de Persoonsgegevens af te wegen tegen het potentiële risico op schade door een niet-geautoriseerd gebruik of bekendmaking van de gegevens. Bovendien houden we rekening met de doeleinden waarvoor we de gegevens verwerken en of we deze doeleinden op andere wijze kunnen bereiken, alsook met eventuele toepasselijke wettelijke vereisten. Waar mogelijk anonimiseren wij uw Persoonsgegevens (zodat deze niet meer met u kunnen worden geassocieerd en u niet meer kan worden geïdentificeerd). Dit doen we zodat we deze gegevens kunnen gebruiken voor het uitvoeren van onderzoek en het creëren van statistieken. Wij dienen u hierover niet specifiek te informeren omdat het voor ons niet mogelijk is u te identificeren door het gebruik van deze anonieme gegevens. U kunt meer details opvragen over de bewaartermijnen die van toepassing zijn op uw persoonsgegevens door contact met ons op te nemen via: [email protected]
Een Verzoek tot toegang en inzage in te dienen. Dit laat u toe om uw Persoonsgegevens op elk ogenblik in te kijken. U verkrijgt een kopie van de Persoonsgegevens die wij van u bijhouden en u kan nagaan of we deze verwerken zoals wettelijk voorzien. Te verzoeken om correctie van de Persoonsgegevens die wij van u bijhouden. Hiermee kunt u onvolledige of onjuiste Persoonsgegevens laten corrigeren. Wij zijn echter wel verplicht de juistheid van de nieuwe, door u verstrekte gegevens te controleren. Te verzoeken om verwijdering / vernietiging van uw Persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons vragen om uw Persoonsgegevens te verwijderen of te vernietigen mochten wij geen geldige reden hebben om deze te blijven verwerken. U hebt eveneens het recht ons te vragen uw Persoonsgegevens te verwijderen of te vernietigen als u met succes uw recht van verzet tegen de verwerking hebt uitgeoefend, als we uw informatie op onwettige wijze hebben verwerkt of als we verplicht zijn uw Persoonsgegevens te vernietigen om de lokale wetgeving te respecteren. In bepaalde gevallen kunnen wij echter niet aan uw verzoek voldoen omdat wij uw Persoonsgegevens om wettelijke redenen dienen te bewaren. In dergelijke gevallen zullen wij u dit laten weten op het ogenblik dat u een verzoek tot verwijdering doet. Verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. Dit is mogelijk indien wij ons op ons rechtmatig belang (of dat van een derde partij) beroepen bij het verwerken van uw Persoonsgegevens. In dit geval kan u verzet aantekenen tegen deze verwerking indien u van oordeel bent dat deze verwerking een negatieve impact heeft op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt bovendien het recht om verzet aan te tekenen als wij uw Persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat wij een dwingende rechtsgrond hebben om uw informatie te verwerken die boven uw rechten en vrijheden staat. In dit geval zullen wij u informeren op het ogenblik dat u verzet aantekent. Te verzoeken om beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens. U kan ons verzoeken de verwerking van uw Persoonlijk Informatie op te schorten indien: (a) u wil dat wij de correctheid van de gegevens nagaan; (b) u van oordeel bent dat ons gebruik van de gegevens onwettig is maar u niet wil dat wij ze vernietigen; (c) u wil dat wij de gegevens bewaren zelfs als wij ze niet meer nodig hebben, omdat u een rechtsvordering wil instellen of u tegen een rechtsvordering wil verdedigen; of (d) u verzet hebt aangetekend tegen het gebruik van uw gegevens maar wij moeten nagaan of we hier gehoor aan kunnen geven. Een verzoek tot overdracht van uw Persoonsgegevens aan u of aan een derde partij in te dienen. Wij zullen u helpen bij deze overdracht, hetzij door uw Persoonsgegevens voor u door te geven of door u een kopie te bezorgen in een gestructureerd, gebruikelijk en een machine leesbaar formaat. U kan dit recht enkel uitoefenen indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of indien deze noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract dat wij met u hebben. Bovendien is dit recht enkel van toepassing op digitale informatie.

De gegevens die we kunnen bezorgen zijn:

RapportnaamInformatie kandidaat

Persoonlijke gegevens

 • Volledige naam, adres, telefoonnummer, email (zakelijk/persoonlijk), nationaliteit, geboorteplaats, geboortedatum, geslacht, enz.
 • URLs van online aanwezigheid.
 • Naam en telefoonnummer van een contactpersoon in noodgevallen.

Details over de geschiktheid

 • Nationaal identificatienummer, belastinggegevens.
 • Details over het werkvisum/paspoort.
 • Volledige naam, zakelijk telefoonnummer en bedrijfsnaam voor zakelijke referenties.

Vaardigheden

Vaardigheden en resultaten van vaardigheidstesten. Diploma's en kwalificaties met datums. Bedrijfstakken waarin is gewerkt.

Arbeidshistoriek

Arbeidshistoriek (werkgever, functietitel/functie, tewerkstellingsdata).

Plaatsing / tewerkstelling binnen RH

Plaatsing/tewerkstelling binnen Robert Half (bedrijf, functietitel/functie, startdatum, einddatum, verdienste/tarief, vestigingsadressen).

De toestemming op elk ogenblik in te trekken indien wij ons baseren op uw toestemming om uw Persoonsgegevens te verwerken. Dit zal echter niet van invloed zijn op de wettigheid van de verwerking die is gebeurd voor u uw toestemming hebt ingetrokken. Als u uw toestemming intrekt, zijn wij waarschijnlijk niet in staat u bepaalde diensten te leveren. We zullen u hiervan op de hoogte brengen als dit het geval is op het ogenblik dat u uw toestemming intrekt. Wij willen zeker zijn dat we uw Persoonsgegevens correct en bijgewerkt bewaren. Naast uw wettelijke rechten, kunt u ons ook informeel verzoeken wijzigingen aan te brengen of een kopie te bezorgen van uw Persoonsgegevens door uw lokale Robert Half kantoor te contacteren.
Wij hebben het wettelijke recht u te vragen uw identiteit te bevestigen alvorens over te gaan tot het uitvoeren van uw verzoek. Wij kunnen u bijvoorbeeld om bijkomende informatie verzoeken of u vragen om een kopie van uw identiteitsdocument. Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens niet bekendgemaakt wordt aan andere personen dan uzelf. We kunnen ook contact met u opnemen om u te vragen om meer informatie in verband met uw verzoek, om ons te helpen uw gegevens te vinden en u zodoende sneller een antwoord te kunnen geven. Wij proberen op alle rechtmatige verzoeken te reageren binnen een tijdspanne van een maand. We kunnen er langer dan een maand over doen als uw verzoek bijzonder ingewikkeld is of indien u meerdere verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen we u hiervan informeren en zullen we u op de hoogte houden gedurende het proces. Voor het uitoefenen van bovenstaande rechten dient u niet te betalen. Wij kunnen evenwel toch een redelijk bedrag aanrekenen als uw verzoek ongegrond, herhaaldelijk of buitensporig is. Ook kunnen wij in die omstandigheden weigeren om uw verzoek in te willigen.
We hebben een korte beschrijving opgesteld van de belangrijkste redenen waarom we uw Persoonsgegevens verwerken, alsook de rechtsgronden waarop we ons baseren om dit te doen. We hebben onze rechtmatige belangen geïdentificeerd, waar dit van toepassing is. We zullen uw Persoonsgegevens slechts verwerken indien de wet ons dit toestaat. In de meeste gevallen zullen wij uw Persoonsgegevens verwerken in de volgende omstandigheden: Voor de uitvoering van een overeenkomst die we met u hebben gesloten of gaan sluiten (GDPR artikel 6, 1, b)); Waar we een gerechtvaardigd belang hebben (GDPR artikel 6, 1, b)); Wanneer het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting (GDPR artikel 6, 1, c)); en Als u hiertoe toestemming verleent (GDPR artikel 6, 1, a)). Een rechtmatig belang bestaat indien wij een zakelijke of commerciële reden hebben om uw informatie te gebruiken voor het voeren en beheren van onze zaken. Voor wij uw Informatie op grond van deze wettelijke basis gebruiken maken wij een analyse van onze belangen alsook de impact die de verwerking op uw privacy heeft. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens niet indien de negatieve impact op uw privacy zwaarder weegt dan de voordelen die door deze verwerking voor ons ontstaan (tenzij wij uw toestemming hebben om uw gegevens te verwerken of indien wij hier anderzijds toe gehouden zijn voor de naleving van wettelijke of reglementaire verplichtingen of indien de verwerking bij wet is toegestaan).
Doel/ActiviteitSoort PersoonsgegevensWettelijke basis voor het verwerken van Persoonsgegevens

Het verwerken van uw Persoonsgegevens om u diensten op het gebied van tewerkstelling en arbeidsbemiddeling aan te bieden of om een sollicitatieprocedure met u uit te voeren om een arbeidsrelatie met u tot stand te brengen als project consultant. Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om met u te communiceren, uw vragen te beantwoorden, uw CV te analyseren en een geschikte functie/project voor u te vinden, een kandidatenprofiel voor u aan te maken, sollicitatiegesprekken te voeren, bekwaamheidstesten met u uit te voeren, uw sollicitatiedocumenten door te sturen naar onze klanten, het betalen van uw loon (als u een uitzendkracht / Project consultant bent) en het factureren aan klanten voor de plaatsingen die we doen. enz. In bepaalde gevallen kan het nodig zijn dat wij de door u verstrekte informatie over uw werkervaring controleren, dat we nagaan of u over de kwalificaties en de vereiste betrouwbaarheid beschikt, vergelijken we uw hoofdgegevens met sanctielijsten en andere openbare lijsten en registers, waaronder terreur- en embargolijsten en PEP-lijsten (enkel indien wettelijk verplicht).

 1. Naam en adres
 2. Telefoonnummer
 3. Email adres
 4. Informatie in uw CV
 5. Informatie over uw opleidingstraject
 6. Referenties
 7. Professionele ervaring
 8. Job referenties
 9. Salarisverwachtingen,
 10. Loopbaanambities
 11. Resultaten van beveiligingsaudits
 12. Nationaliteit
 13. Verblijfs- en werkvergunning
 14. Foto's
 15. Taalvaardigheden,
 16. Testresultaten.
 17. Bijzondere categorieën van Persoonsgegevens enkel op basis van uw toestemming, voor zover we daartoe verplicht zijn om redenen van arbeids- en sociaal recht, of om redenen van gelijke kansen.

De uitvoering van een overeenkomst tussen ons of het nemen van de nodige precontractuele stappen (Art. 6 (1) (b) AVG); Wettelijke of reglementaire verplichting waaraan wij dienen te voldoen(in naleving van de geldende reglementering)( Art. 6 (1) (c) AVG) Ons gerechtvaardigd belang bij efficiënte organisatorische werkprocessen, het runnen van onze onderneming, het delen van werk en diensten binnen onze groep en ons legitiem belang bij het onderhouden van onze relatie met u (Art. 6 (1) (f) AVG). Uw bijzondere gegevenscategorieën alleen op basis van uw toestemming (Art. 6 (1) (a), Art. 9 (2) (a) AVG).

Het verwerken van uw Persoonsgegevens wanneer u zich bij ons registreert en uw sollicitatiegegevens aan ons en beschikbaar stelt of uw CV indient via onze website, een job site; om u in te schrijven als kandidaat wanneer u rechtstreeks of via een job site bij ons solliciteert en uw sollicitatie naar een betrekking beheert.

 1. Naam en adres
 2. Telefoonnummer
 3. Email adres
 4. Informatie in uw CV
 5. Informatie over uw opleidingstraject
 6. Referenties
 7. Professionele ervaring
 8. Job referenties
 9. Salarisverwachtingen,
 10. Loopbaanambities
 11. Resultaten van beveiligingsaudits
 12. Nationaliteit
 13. Verblijfs- en werkvergunning
 14. Foto's
 15. Taalvaardigheden,
 16. Testresultaten.
 17. Bijzondere categorieën van Persoonsgegevens enkel op basis van uw toestemming, voor zover we daartoe verplicht zijn om redenen van arbeids- en sociaal recht, of om redenen van gelijke kansen.

De uitvoering van een overeenkomst tussen ons of het nemen van de nodige precontractuele stappen (Art. 6 (1) (b) AVG); Wettelijke of reglementaire verplichting waaraan wij dienen te voldoen(in naleving van de geldende reglementering)( Art. 6 (1) (c) AVG) Ons gerechtvaardigd belang bij efficiënte organisatorische werkprocessen, het runnen van onze onderneming, het delen van werk en diensten binnen onze groep en ons legitiem belang bij het onderhouden van onze relatie met u (Art. 6 (1) (f) AVG). Uw bijzondere gegevenscategorieën alleen op basis van uw toestemming (Art. 6 (1) (a), Art. 9 (2) (a) AVG).

Voor klanten, klantcontacten en dienstverleners (en hun contacten) verwerken wij Persoonsgegevens om u onze rekruteringsdiensten aan te kunnen bieden, om met u te communiceren en geschikte kandidaten te vinden voor uw vacatures.

 1. Bedrijfsnaam
 2. Naam en adres
 3. Contactgegevens van de zakelijke contactpersonen
 4. Telefoonnummer
 5. Uw feedback over kandidaten
 6. Contractgegevens en boekhoudgegevens
 7. Informatie over vacatures en vereiste profielen

De uitvoering van een overeenkomst tussen ons of het nemen van de nodige precontractuele stappen (Art. 6 (1) (b) AVG); Ons gerechtvaardigd belang bij efficiënte organisatorische werkprocessen, het runnen van onze onderneming, het delen van werk en diensten binnen onze groep en ons legitiem belang bij het onderhouden van onze relatie met u (Art. 6 (1) (f) AVG).

Het verwerken van uw Persoonsgegevens om u promotionele informatie, nieuwsbrieven en andere elektronische promotionele informatie te sturen , om u op de hoogte te houden van vacatures, onze salarisgids, evenementen, gebeurtenissen en andere inhoud.

 1. Naam,
 2. Email adres
 3. Telefoonnummer
 4. Uw marketinginformatie en functievoorkeuren

Uw toestemming (Art. 6 (1) (a) AVG).

Om onze relatie met u te beheren, ongeacht uw hoedanigheid, onder andere:

 • U in te lichten over wijzigingen in onze Overeenkomsten of Privacyverklaring
 • Om u te vragen uw mening of feedback te geven of een enquête in te vullen
 • administratieve en IT-diensten om u voor te stellen voor functies, u in tijdelijke opdrachten te plaatsen bij onze klanten, het verwerken van prestatiestaten, salarisadministratie en andere betalingen, belastingaftrek, het uitgeven van salarisstrookjes, enz.
 1. Identiteit
 2. Email adres
 3. Profiel/Onderzoek
 4. Marketing en Communicatie

De uitvoering van een overeenkomst tussen ons of het nemen van de nodige precontractuele stappen (Art. 6 (1) (b) AVG); Ons gerechtvaardigd belang bij efficiënte organisatorische werkprocessen, het runnen van onze onderneming, het delen van werk en diensten binnen onze groep en ons legitiem belang bij het onderhouden van onze relatie met u (Art. 6 (1) (f) AVG). Wettelijke of reglementaire verplichting waaraan wij dienen te voldoen(in naleving van de geldende reglementering)(Art. 6 (1) (c))

Het doorgeven van uw Persoonsgegevens aan bedrijven van onze groep (met inbegrip van Protiviti) en andere bedrijven, al dan niet buiten de EU

 1. Naam en adres
 2. Telefoonnummer
 3. Email adres
 4. Informatie in uw CV
 5. Informatie over uw opleidingstraject
 6. Referenties
 7. Professionele ervaring
 8. Job referenties
 9. Salarisverwachtingen,
 10. Loopbaanambities
 11. Resultaten van beveiligingsaudits
 12. Nationaliteit
 13. Foto's
 14. Taalvaardigheden,
 15. Testresultaten.

Ons gerechtvaardigd belang bij efficiënte organisatorische werkprocessen, het runnen van onze onderneming, het delen van werk en diensten binnen onze groep en ons legitiem belang bij het onderhouden van onze relatie met u (Art. 6 (1) (f) AVG). Uw toestemming (Art. 6 (1) (a) AVG).

Het verwerken van uw Persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan de officiële controle-, toezichts- en auditverplichtingen, officiële informatie- en meldingsverplichtingen en verplichtingen op grond van de relevante wetgeving.

 1. (Bedrijfs)naam
 2. Naam en adres
 3. Contactgegevens
 4. Telefoonnummer
 5. Overzicht van geleverde diensten
 6. Gegevens met betrekking tot de terbeschikkinggestelde kandidaat of met betrekking tot de tegenpartij ingeval dit een kandidaat is
 7. Contractgegevens en boekhoudgegevens
 8. Opgevraagde gegevens

Wettelijke of reglementaire verplichting waaraan wij dienen te voldoen(in naleving van de geldende reglementering)(Art. 6 (1) (c) AVG)

Het bekendmaken van uw Persoonsgegevens aan toezichthouders, overheids- en wethandhavingsinstanties (bv. Politie) en de derde partijen die wij hebben aangesteld om goederen en diensten te leveren, met inbegrip van leveranciers buiten de EER en leveranciers van diensten in de Cloud

 1. Naam en adres
 2. Telefoonnummer
 3. Email adres
 4. Informatie in uw CV
 5. Informatie over uw opleidingstraject
 6. Referenties
 7. Professionele ervaring
 8. Job referenties
 9. Salarisverwachtingen,
 10. Loopbaanambities
 11. Resultaten van beveiligingsaudits
 12. Nationaliteit
 13. Verblijfs- en werkvergunning
 14. Foto's
 15. Taalvaardigheden,
 16. Testresultaten.

Ons gerechtvaardigd belang bij efficiënte organisatorische werkprocessen, het runnen van onze onderneming, het delen van werk en diensten binnen onze groep en ons legitiem belang bij het onderhouden van onze relatie met u (Art. 6 (1) (f) AVG). Wettelijke of reglementaire verplichting waaraan wij dienen te voldoen(in naleving van de geldende reglementering)(Art. 6 (1) (c) AVG)

Wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken ter afhandeling en verdediging van rechtsvorderingen.

 1. (Bedrijfs)naam
 2. Naam en adres
 3. Contactgegevens
 4. Telefoonnummer
 5. Overzicht van geleverde diensten
 6. Contractgegevens en boekhoudgegevens
 7. Gegevens die nodig zijn voor de verdediging en tenuitvoerlegging van vorderingen
 8. Gegevens met betrekking tot de terbeschikkinggestelde kandidaat of met betrekking tot de tegenpartij ingeval dit een kandidaat is

Ons legitiem belang bij het verdedigen tegen het geldend maken van rechtsvorderingen (Art. 6 (1) (f) AVG)

Wij verwerken uw Persoonsgegevens om te kunnen aantonen dat wij handelen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG), bijvoorbeeld indien u uw rechten als betrokkene heeft uitgeoefend

 1. (Bedrijfs)naam
 2. Naam en adres
 3. Contactgegevens
 4. Telefoonnummer
 5. Contract- en factuurgegevens
 6. Verklaringen gegevensbescherming (bijv. verklaring van toestemming tot verwerking)
 7. Verklaringen over het intrekken van door u gegeven toestemming
 8. Bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens
 9. Verklaringen over het uitoefenen van uw rechten op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens, inclusief de informatie die u ons verstrekt wanneer u uw rechten doet gelden

Wettelijke of reglementaire verplichting waaraan wij dienen te voldoen(in naleving van de geldende reglementering)(Art. 6 (1) (c) AVG)

Het beveiligen van uw Persoonsgegevens om verlies, gebruik, toegang, bekendmaking of wijziging op niet-geautoriseerde wijze te voorkomen

 1. Alle Persoonsgegevens die wij van u verwerken, afhankelijk van uw hoedanigheid

De uitvoering van een overeenkomst tussen ons of het nemen van de nodige precontractuele stappen (Art. 6 (1) (b) AVG); Wettelijke of reglementaire verplichting waaraan wij dienen te voldoen(in naleving van de geldende reglementering)(Art. 6 (1) (c) AVG)

Om een onderzoek in te stellen naar problemen, geschillen en klachten tussen ons, of tussen ons, u en onze klanten alsook om te proberen deze op te lossen

 1. Alle Persoonsgegevens die wij van u verwerken, afhankelijk van uw hoedanigheid

De uitvoering van een overeenkomst tussen ons of het nemen van de nodige precontractuele stappen (Art. 6 (1) (b) AVG); Wettelijke of reglementaire verplichting waaraan wij dienen te voldoen(in naleving van de geldende reglementering)(Art. 6 (1) (c) AVG) Ons legitiem belang bij het verdedigen tegen het geldend maken van rechtsvorderingen (Art. 6 (1) (f) AVG) Ons gerechtvaardigd belang bij efficiënte organisatorische werkprocessen, het runnen van onze onderneming, het delen van werk en diensten binnen onze groep en ons legitiem belang bij het onderhouden van onze relatie met u (Art. 6 (1) (f) AVG).

Om onze business en onze website te beheren en te beschermen (waaronder het oplossen van problemen, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, technische ondersteuning

 1. Identiteit
 2. Contact
 3. Technische gegevens

Wettelijke of reglementaire verplichting waaraan wij dienen te voldoen(in naleving van de geldende reglementering)(Art. 6 (1) (c) AVG) Ons gerechtvaardigd belang bij efficiënte organisatorische werkprocessen, het runnen van onze onderneming, het delen van werk en diensten binnen onze groep en ons legitiem belang bij het onderhouden van onze relatie met u (Art. 6 (1) (f) AVG).

Voor Marketing en communicatie doeleinden, om u job aanbevelingen te zenden en om u suggesties en aanbevelingen te doen over andere relevante diensten die interessant voor u kunnen zijn (bv. de Robert Half Newsletter, Salarisgidsen, Online training)

 1. Identiteit
 2. Contact
 3. Technische gegevens
 4. Gebruiksgegevens
 5. Profielgegevens

Ons gerechtvaardigd belang bij efficiënte organisatorische werkprocessen, het runnen van onze onderneming, het delen van werk en diensten binnen onze groep en ons legitiem belang bij het onderhouden van onze relatie met u (Art. 6 (1) (f) AVG). Uw toestemming (Art. 6 (1) (a) AVG).

Om relevante website-inhoud te leveren en de effectiviteit van onze reclames te meten of te begrijpen

 1. Identiteit
 2. Contact
 3. Profielgegevens
 4. Gebruiksgegevens
 5. Marketing en Communicatie
 6. Technische gegevens

Ons gerechtvaardigd belang bij efficiënte organisatorische werkprocessen, het runnen van onze onderneming, het delen van werk en diensten binnen onze groep en ons legitiem belang bij het onderhouden van onze relatie met u (Art. 6 (1) (f) AVG). Uw toestemming (Art. 6 (1) (a) AVG).

Om gebruik te maken van aanbieders van data-analysediensten, inclusief de hulp van kunstmatige intelligentie voor het efficiënt plaatsen van kandidaten, AI match job recommendations, data analytics om onze website, niet-essentiële cookies, producten/diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren.

 1. Alle Persoonsgegevens die wij van u verwerken, afhankelijk van uw hoedanigheid

Ons gerechtvaardigd belang bij efficiënte organisatorische werkprocessen, het runnen van onze onderneming, het delen van werk en diensten binnen onze groep en ons legitiem belang bij het onderhouden van onze relatie met u (Art. 6 (1) (f) AVG). Uw toestemming (Art. 6 (1) (a) AVG).

Het bewaren van uw Persoonsgegevens zolang als nodig is om u te voorzien van diensten voor het vinden van werk of om het interne wervingsproces af te handelen.

 1. Alle Persoonsgegevens die wij van u verwerken, afhankelijk van uw hoedanigheid

Ons gerechtvaardigd belang bij efficiënte organisatorische werkprocessen, het runnen van onze onderneming, het delen van werk en diensten binnen onze groep en ons legitiem belang bij het onderhouden van onze relatie met u (Art. 6 (1) (f) AVG). Wettelijke of reglementaire verplichting waaraan wij dienen te voldoen(in naleving van de geldende reglementering)(Art. 6 (1) (c) AVG)

Wij vragen u steeds om toestemming alvorens u direct marketing communicatie via e-mail toe te zenden. Wanneer wij echter aan een klant of een inlenende organisatie diensten verlenen voor het vinden van werk, ontvangt u e-mailmarketingberichten van ons, zelfs als u ons geen toestemming hebt gegeven, aangezien wij vertrouwen op de "soft opt-in"-vorm van toestemming. Voor klantcontacten waarmee we geen actieve relatie hebben, sturen we e-mailmarketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze verkoop en omzet te verhogen. Indien u uw toestemming geeft om marketing te ontvangen dan kan u marketing ontvangen van beide gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. U kan zich op elk ogenblik op elk ogenblik uitschrijven voor marketing  door te klikken op de uitschrijflink in de e-mail. U kan marketingberichten van ons ontvangen als u ons uw gegevens hebt verstrekt wanneer u aan een wedstrijd hebt meegedaan, u zich bij ons hebt geregistreerd op een jobbeurs, promotie- of netwerkevenement of indien u bij ons een training hebt gevolgd en u ons toestemming hebt gegeven om u marketing te sturen. Als u ons hiertoe toestemming geeft, kunnen we ook uw identiteit, contactgegevens, technische gegevens, gebruiksgegevens en profielgegevens gebruiken teneinde ons in staat te stellen te bepalen welke diensten voor u van belang of relevant kunnen zijn.
U kunt zich aanmelden voor e-mails met job aanbevelingen op basis van KI, zodat u zeer gepersonaliseerde baanaanbevelingen krijgt. De voordelen zijn dat de TK KI families van verwante banen begrijpt door functietitels te "normaliseren", wat betekent dat de TK KI erkent dat groepen banen verwant zijn. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van onze bestaande job aanbevelingen die via deze website worden verzonden, aangezien deze u alleen kijken naar vacatures op basis van een specifieke functietitel die u hebt ingevoerd plus uw locatie, terwijl job aanbevelingen op basis van KI u ook wijzen op 'gerelateerde banen'. Wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van e-mails met job aanbevelingen op basis van KI, wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht van nieuwe functies die nauw aansluiten bij uw profiel, zodat u verzekerd bent van de allernieuwste mogelijkheden en u tijd bespaart door zeer gepersonaliseerde relevante job aanbevelingen 'real time' rechtstreeks naar uw Inbox te zenden. Deze job aanbevelingen op maat zijn gebaseerd op negen belangrijke factoren in uw cv, waaronder: Recente Job-titels Recent beroep Locatie (landcode + stad/postcode), Opleidingsniveau Taalvaardigheden IT Vaardigheden Totaal aantal jaren ervaring Diploma's, en Volledige trefwoorden in uw CV. Job aanbevelingen op basis van KI is ontworpen als aanvulling op het werk van onze medewerkers  die een gedetailleerde analyse maken van uw rol, cultuur, team en organisatievereisten door middel van gestructureerde interviews, waardoor de initiële job aanbevelingen op basis van KI worden gefilterd en u aanvullende informatie krijgt met betrekking tot de rol die niet in de vacature is opgenomen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor job aanbevelingen op basis van KI en andere marketing e-mails via de link in de e-mail. De Persoonsgegevens die worden verwerkt wanneer wij u marketingmateriaal toesturen, zijn gebaseerd op uw toestemming. Indien u meer informatie wenst over onze KI-tool en/of indien u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door onze AI-tool, neem dan contact op met [email protected]. Als u bezwaar maakt of zich uitschrijft, ontvangt u niet langer job aanbevelingen op basis van KI en andere marketinge-mails. U hebt op elk ogenblik het recht uw toestemming voor marketingberichten in te trekken door: Op onze website uit te schrijven; de links voor uitschrijven in onze marketing e-mailberichten te volgen; het proces voor uitschrijven dat in onze Sms-berichten staat, te volgen; het sturen van een e-mail met “SCHRIJF ME UIT” als onderwerp naar: [email protected]. Het uitschrijven voor het ontvangen van marketingberichten is niet van toepassing op: Persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd in het kader van uw verzoek tot assistentie bij het vinden van werk; Persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd in het kader van de uitvoering van een contract tussen ons beiden; Vacature-alerts die overeenkomen met uw criteria voor een job die met u zijn afgestemd tijdens ons registratieproces en die u van onze medewerkers toegestuurd krijgt. Indien u wenst dat wij al uw gegevens verwijderen uit onze database (dus indien u zich niet uitsluitend wenst uit te schrijven voor marketing), gelieve dan contact op te nemen met: [email protected] Wij zullen uw Persoonsgegevens nooit verkopen of bekendmaken aan derden voor marketingdoeleinden.
U kunt uw browser instellen om alle of sommige cookies te weigeren, of u te waarschuwen als websites cookies instellen of gebruiken. Als u cookies uitschakelt of weigert, hou er dan rekening mee dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of mogelijk niet meer naar behoren werken. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, en om het gebruik van cookies te beheren, kunt u ons Cookiebeleid nalezen.
We gebruiken webanalysediensten om inzicht te krijgen in hoe onze website wordt gebruikt zodat we de prestaties, inhoud of functionaliteit van onze website kunnen meten en verbeteren, samen vormen dit analytische gegevens (zie ook “Prestatiecookies” in ons Cookiesbeleid. Deze gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Art. 6, 1, a) van de GDPR. Wij maken ook gebruik van privacy bevorderende technologieën om de bescherming van Persoonsgegevens en privacy te verbeteren door derden niet toe te staan conclusies te trekken over bezoekers van onze website, de beveiliging van Persoonsgegevens te verbeteren en de controle op gegevensoverdrachten te verbeteren. In het kader van webanalysediensten vertrouwen wij op tracking aan de serverzijde, wat betekent dat tracking wordt uitbesteed aan onze eigen servers. Dit beschermt uw privacy beter, en tegelijkertijd identificeren de gegevens met betrekking tot onze analytische gegevens u niet, terwijl we toch de analyses kunnen uitvoeren die we nodig hebben. Door tracking aan de serverzijde in combinatie met analytics verbeteren wij de controle over en beveiliging van gerelateerde gegevens (bijvoorbeeld Persoonsgegevens zoals IP-adressen of andere identificatoren). Verder maken wij gebruik van tracking aan de serverzijde aangeboden door Tealium Inc., een Amerikaanse dienstverlener, maar alle gegevensverwerking vindt uitsluitend in Duitsland plaats. Tealium slaat de door haar verwerkte analytische gegevens niet op. Na de overdracht van de geanonimiseerde gegevens aan de aanbieder van de analysedienst (Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten) wist Tealium Inc. de verwerkte gegevens. Op deze wijze vindt server-side tracking met first-party (en dus eigen) cookies plaats en worden de gegevens aan Google doorgegeven zonder mogelijkheid om bezoekers te identificeren. U kunt uw toestemming voor het gebruik van "niet-essentiële" Cookies te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan uw intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden. Geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, vindt niet plaats.
Onze website kan koppelingen bevatten naar websites van derden alsook naar plug-ins en applicaties van andere partijen. Door te klikken op die koppelingen of door deze verbindingen te maken kunnen derden in staat worden gesteld gegevens over u te verzamelen of te delen. Wij hebben geen controle over de websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacy instellingen en verklaringen.
U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit voor gegevens-beschermingskwesties, de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), (gegevensbeschermingsautoriteit.be) Wij verzoeken u echter ons eerst de kans te geven uw eventuele klachten te verhelpen alvorens u de toezichthoudende autoriteit contacteert. Gelieve in dat geval contact op te nemen met ons Data Protection team, Robert Half, Spoorwegstraat 34 b1, 1702 Groot-Bijgaarden, België of via e-mail privacy-emea@roberthalf.net.
Indien we belangrijke inhoudelijke wijzigingen aanbrengen in deze Verklaring, zullen we gedurende 30 dagen een kennisgeving van de herziene Privacyverklaring plaatsen op onze homepagina met een koppeling naar deze pagina. Deze Privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op: 29 maart 2024 Print deze privacyverklaring met de afdrukfunctie in uw browser of door op Ctrl+P op uw toetsenbord te drukken.