Gebruiksvoorwaarden van de website

Deze pagina ("kennisgeving") vermeldt de voorwaarden en bepalingen van de website. Wij verzoeken u deze kennisgeving aandachtig te lezen. Door zich toegang te verschaffen tot de website van Robert Half International BV / Robert Half Nederland BV, deze te doorbladeren of te gebruiken ("Gebruik") bevestigen alle gebruikers en bezoekers ("U", "u", "Gebruiker" of "gebruiker") dat zij de voorwaarden en bepalingen aanvaarden die in deze kennisgeving worden opgesomd. Indien u de in deze kennisgeving opgesomde voorwaarden en bepalingen niet aanvaardt, mag u de website niet gebruiken. Robert Half Inc. / Robert Half Nederland BV (RH) behoudt zich het recht voor om deze kennisgeving van tijd tot tijd naar eigen goeddunken bij te werken. U dient deze kennisgeving daarom af en toe opnieuw te lezen.
De website en bijbehorende diensten staan tot uw beschikking op voorwaarde dat u wettelijk bindende overeenkomsten kunt afsluiten volgens de toepasselijke wetgeving. De website is niet beschikbaar voor minderjarigen. Indien u een minderjarige bent, verzoeken wij u de website niet te gebruiken.
RH kent u een beperkt, niet exclusief, niet overdraagbaar, herroepelijk gebruiksrecht toe voor het weergeven en tijdelijk downloaden van een kopie van de informatie die op de website wordt getoond, uitsluitend voor persoonlijk, niet commercieel gebruik voor uzelf of binnen uw organisatie. Alle informatie die op de website wordt getoond of beschikbaar wordt gesteld, waaronder, zonder beperking, grafische voorstellingen, documenten, tekst, beelden, geluid, video, audio, illustraties, software en HTML-code (samen de "informatie" genoemd) is het exclusieve eigendom van RH of diens leveranciers van inhoud. De informatie wordt beschermd door de Amerikaanse en internationale auteursrechten en alle andere toepasselijke voorschriften, reglementeringen en wetgeving in verband met intellectuele eigendom. Behalve indien dit uitdrukkelijk wordt toegestaan in deze kennisgeving, mag u (i) de informatie niet gebruiken, kopiëren, wijzigen, tonen, verwijderen, verdelen, downloaden, opslaan, reproduceren, doorsturen, publiceren, verkopen, herverkopen, aanpassen, "reverse-engineeren" of er afgeleide werken mee creëren, of (ii) de informatie gebruiken op andere websites of dragers, bv. in een netwerkomgeving, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van RH.  Alle handelsmerken, dienstmerken, domeinnamen, logo's en andere identificerende elementen (de "merken") die op de site worden getoond zijn het exclusieve eigendom van RH en van hun respectieve eigenaars. U mag de merken op geen enkele manier gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van RH en van hun respectieve eigenaars.
De website biedt u een forum waarop u informatie kunt vinden met betrekking tot uw tewerkstelling en loopbaan. Alvorens u Persoonlijke Informatie doorstuurt (i.e. uw naam, privéadres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.) dient u onze Privacyverklaring aandachtig te lezen. Wij hebben het recht om de Persoonlijke Informatie die u instuurt via onze website te verwerken, te kopiëren, te delen, bekend te maken en door te geven voor de doeleinden beschreven in onze Privacyverklaring. U erkent en aanvaardt dat onze website enkel een passief forum is waarop gebruikers tewerkstellings- en loopbaaninformatie kunnen vinden. RH behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, alle Persoonlijke Informatie die u via de website instuurt en die RH beschouwt als onaanvaardbaar (zoals uitgelegd in Onderdeel 5 van deze Gebruiksvoorwaarden), te verwijderen, te schrappen, niet te publiceren of te blokkeren. Als RH verneemt dat onaanvaardbare gegevens zouden zijn ingestuurd, dan kan RH dit naar eigen goeddunken onderzoeken en de betreffende gegevens verwijderen. U aanvaardt dat wij uw Persoonlijke Informatie kunnen bekendmaken aan een derde indien wij van mening zijn dat dit nodig is om: (i) de integriteit van de website te beschermen; (ii) de rechten van RH te beschermen; (iii) een rechterlijk bevel na te leven; (iv) juridische procedures na te leven; (v) aanspraken van RH te doen gelden zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden; en (vi) te voldoen aan elke vordering met betrekking tot schending van de rechten van derden.
In verband met het Gebruik van deze site komt u overeen om de volgende handelingen NIET te stellen:  (a) inbreuk maken op plaatselijke, provinciale, gewestelijke, Europese of andere toepasselijke voorschriften, reglementeringen en verordeningen waaronder, zonder beperking, antidiscriminatiewetgeving of wetgeving in verband met gelijke kansen bij de tewerkstelling;  (b) inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten waaronder, zonder beperking, octrooien, auteursrechten, handelsmerken of handelsgeheimen van derden; (c) informatie uploaden, openbaar maken, doorgeven of opslaan die: illegaal, aanstootgevend, lasterlijk, frauduleus, bedrieglijk, misleidend, schadelijk, bedreigend, kwellend, obsceen of afkeurenswaardig is; een inbreuk vormt op uw contractuele of vertrouwelijkheidsverplichtingen; de normale werking van de site verstoort of hindert, zoals het aanbrengen of doorsturen van virussen, het voortdurend en herhaaldelijk publiceren van dezelfde informatie of het publiceren van informatie met een abnormale omvang; of niet toegestaan is door RH, waaronder, zonder beperking, niet goedgekeurde reclame, ongevraagde advertenties, "junkmail", "spammail", "kettingbrieven", piramideplannen, franchises, distributeurschappen, lidmaatschappen van clubs, verkoopsafspraken of anderszins onaanvaardbare informatie; (d) inbreuk maken op de privacy- of persoonsrechten van anderen door misbruik te maken van de informatie waaronder, zonder beperking, het pesten of "stalken" van een andere persoon, ongevraagde e-mails doorsturen en de persoonsgegevens van anderen verzamelen;  (e) inbreuk maken of pogingen ondernemen om inbreuk te maken op beveiligingsmaatregelen van de site;  (f) gebruik maken van een middel, proces of mechanisme om controle uit te oefenen op, informatie op te halen van, informatie op te zoeken op of zich toegang te verschaffen tot de site of de informatie zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van RH, bijvoorbeeld via een "spider" of robot;  (g) u toegang verschaffen of pogingen ondernemen om u toegang te verschaffen tot een account of inlogcode van derden die op de site worden vermeld;  (h) informatie kopiëren, wijzigen, reproduceren, verwijderen, verdelen, downloaden, opslaan, doorgeven, verkopen, herverkopen, bekendmaken, reverse-engineeren of er afgeleide werken van maken tenzij wanneer het informatie betreft die door u werd aangereikt en waarvan u de eigenaar bent;  (i) onjuiste, valse of onvolledige informatie bekendmaken of aanreiken betreffende o.a. uw cv, biografische gegevens, vacature en bedrijfsprofiel;  (j) u uitgeven voor een andere persoon of entiteit;  (k) de informatie van een hoofding in een elektronische bekendmaking of e-mail vervalsen;  (l) u anders voordoen dan u bent en uw connectie met derden of uw entiteit anders voorstellen dan deze zijn; of  (m) de site gebruiken op een manier die niet is toegestaan of voor criminele activiteiten.
Naast de algemene verantwoordelijkheden die in deel 5 worden opgesomd, gaat u ook akkoord om de volgende bepalingen na te leven. 
Voorts komt u overeen dat u: 
(a) de site uitsluitend zult gebruiken voor legale doeleinden tijdens het zoeken naar tewerkstellingsmogelijkheden en loopbaaninformatie; 
(b) volledige, correcte, up-to-date en accurate gegevens zult verstrekken en bijhouden in verband met de door u aangereikte informatie; 
(c) informatie zult bekendmaken waarvan u alle nodige (gebruiks)rechten bezit; 
(d) zult afgaan op uw eigen oordeelsvermogen, behoedzaamheid en gezond verstand bij het beheren van tewerkstellingsmogelijkheden en informatie die door de site worden aangeboden of die u van de site haalt; en 
(e) het risico zult dragen van het vertrouwen dat u stelt in of het gebruik dat u maakt van informatie die door derden wordt verstrekt.
Wanneer u de site gebruikt, kunt u beslissen om een account te openen bij de site. Als u een account opent bij de site, krijgt u een inlogcode voor uw account en een eerste wachtwoord. U bent er als enige verantwoordelijk voor (a) dat die inlogcode en dat paswoord geheim blijven; (b) dat u uw wachtwoord regelmatig bijwerkt en wijzigt; en (c) dat u RH meteen verwittigt als iemand zonder uw toestemming gebruik maakt van uw account of inbreuk maakt op de beveiliging.
U begrijpt en gaat ermee akkoord dat RH  (a) niet garandeert dat u tewerkstelling of tewerkstellingsaanbiedingen zult krijgen via de site;  (b) niet verantwoordelijk is voor tewerkstellingsaanbiedingen, -doorlichtingen, -beslissingen en de eigenlijke tewerkstelling die door derden worden voorgesteld;  (c) niet garandeert dat de door derden vermelde informatie correct, volledig, geldig of tijdig is;  (d) niet verantwoordelijk is voor informatie die door derden wordt bekendgemaakt, waaronder, zonder beperking, vacatures en lijsten van tewerkstellingsmogelijkheden; en  (e) in geen enkel opzicht optreedt als uw werkgever of als tussenpersoon. U dient af te gaan op uw eigen oordeelsvermogen, behoedzaamheid en gezond verstand bij de beoordeling van mogelijke werkgevers en informatie die door derden wordt verstrekt.
Op de site kunnen koppelingen, zoals hyperlinks of knoppen, toegang bieden tot websites van derden ("gekoppelde sites"). Mogelijk worden de gekoppelde sites niet gecontroleerd door RH en oefent RH er geen toezicht op uit. RH is niet verantwoordelijk voor informatie, gegevens of inhoud die op die gekoppelde sites wordt bekendgemaakt. De opname van de gekoppelde sites op de site houdt geen relatie of associatie in tussen RH en de eigenaar van de gekoppelde sites. Dit betekent evenmin dat RH de gekoppelde sites goedkeurt. RH neemt de gekoppelde sites uitsluitend op om u van dienst te zijn. U bent als enige verantwoordelijk voor uw toegang tot de gekoppelde sites. U dient af te gaan op uw eigen oordeelsvermogen, behoedzaamheid en gezond verstand bij het gebruik van de gekoppelde sites. Koppelingen naar de Website zijn niet toegelaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RH. U bent niet gerechtigd (noch zelf noch door anderen te helpen) op de Website getoonde informatie of functies toe te voegen, te wijzigen, te vervangen, te verbeteren, of gedeeltelijk of volledig over te nemen. U bent niet gerechtigd (noch zelf noch door anderen te helpen) links aan te brengen van uw eigen websites naar de Website of delen ervan (zij het door middel van hypertext-linking, deep-linking, framing, tagging of anderszins) zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 
RH zal alle Persoonlijke Informatie die u verstrekt door het gebruik van of de toegang tot de website verwerken zoals bepaald in de Privacyverklaring en alle specifieke voorwaarden vermeld op de relevante pagina van deze website.
Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden informatie bevatten en worden gedownload op uw computer of mobiele toestel als u een website bezoekt. De cookies worden teruggestuurd naar de oorspronkelijke website bij elk volgend bezoek. Cookies zijn nuttig omdat zij een website toelaten het toestel van een gebruiker te herkennen. De informatie kan betrekking hebben op uzelf, uw voorkeuren of uw toestel en wordt vooral gebruikt om de website te laten functioneren zoals u dat verwacht. Cookies kunnen geen virussen verspreiden en kunnen geen schade toebrengen aan uw computer. Sommige cookies vervallen zodra u uw browser sluit (deze worden sessiecookies genoemd) en andere cookies blijven op uw toestel staan tot u ze verwijdert of tot ze vervallen (deze worden permanente cookies genoemd). RH en onze dienstverleners (zoals leveranciers van functionaliteit, analyses, en reclame) plaatsen cookies en andere vergelijkbare volgtechnologie op uw toestel om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt en om onze website, online advertenties en e-mails die we sturen te personaliseren, te traceren, te evalueren en te verbeteren. Alle cookies die geen Strikt Noodzakelijke Cookies zijn kunnen worden uitgeschakeld met behulp van de cookie-instellingen.
Alle cookies die geen Strikt Noodzakelijke Cookies zijn kunnen worden uitgeschakeld met behulp van de cookie-instellingen.
U komt overeen dat u RH, zijn moedermaatschappijen, dochterondernemingen, filialen, functionarissen, bestuurders, agenten en werknemers vrijwaart en verdedigt tegen eisen of aanspraken van derden, waaronder, zonder beperking, honoraria van advocaten en gerechtskosten die het gevolg zijn van of voortvloeien uit uw gebruik van de site, de door u aangereikte informatie of uw inbreuken op bepalingen en voorwaarden van deze kennisgeving.
U bevestigt en aanvaardt het volgende: (a) U neemt alle risico's op zich in verband met of voortvloeiend uit uw gebruik en weergave van de site of uw toegang tot de site. De site wordt verstrekt op een "as is" en een "as available" basis, d.w.z. dat RH de site verstrekt en de gebruiker de site aanvaardt in de toestand waarin deze zich momenteel bevindt en beschikbaar is, met alle fouten, ook deze die niet onmiddellijk zichtbaar zijn. (b) RH wijst uitdrukkelijk alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties van eender welke aard af, waaronder, zonder beperking, stilzwijgende garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-overtreding, of garanties die volgen uit het verloop van de prestaties, de verhandeling of het gebruik. (c) RH wijst uitdrukkelijk alle garanties af (i) dat de site en inhoud ervan vrij zijn van fouten of virussen; (ii) dat de site veilig is en niet onderbroken zal worden; (iii) dat de site altijd beschikbaar zal zijn; (iv) dat de site aan uw eisen zal voldoen; en (v) met betrekking tot de betrouwbaarheid, accuraatheid, volledigheid, geldigheid en waarheidsgetrouwheid van de aangereikte informatie.
U bevestigt dat u alle risico's aanvaardt in verband met, ten gevolge van of voortvloeiend uit uw gebruik van de site of aangereikte informatie waaronder, zonder beperking, de risico's van financieel verlies, fysieke schade, schade aan eigendom, handelen met andere gebruikers van de site, vreemden, minderjarigen of ingezetenen van een ander land en mensen die handelen onder valse voorwendselen. U komt bovendien overeen dat u RH, zijn moedermaatschappijen, dochterondernemingen, filialen, functionarissen, agenten en werknemers vrijwaart van alle aanspraken, eisen, schadevergoedingen (voor directe, indirecte en gevolgschade) van eender welke aard, bekend of onbekend, in verband met, ten gevolge van of voortvloeiend uit uw gebruik van de site, de door u aangereikte informatie, de transacties in verband met of ten gevolge van uw gebruik van de site. U gaat er verder mee akkoord dat RH, zijn moedermaatschappijen, dochterondernemingen, filialen en leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade, of schade voor winstderving, verlies van goodwill, inkomstenverlies, gegevensverlies of onvermogen tot gebruik die door u of door derden wordt opgelopen onafhankelijk van garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere grond en zelfs als RH op de hoogte is gebracht van de mogelijkheden van zulke schade. Indien bepaalde rechtsgebieden de uitsluiting van bepaalde garanties, de beperking van de aansprakelijkheid of de vrijwaring van bepaalde schade verbieden, zal de volledige aansprakelijkheid van RH voor schade niet meer bedragen dan 10 US dollar.
RH heeft het recht om naar eigen goeddunken een einde te stellen aan services op de site en informatie van de site te verwijderen. RH mag uw toegang tot alle diensten die door RH op de site worden verstrekt of tot een gedeelte daarvan op elk ogenblik en om eender welke reden beëindigen, met of zonder beweegreden of kennisgeving. Indien u uw account wilt beëindigen, mag u uitsluitend uw gebruik van de site stopzetten. RH is niet aansprakelijk voor behoud of teruggave van de door u aangereikte informatie, uw account, uw inlogcode en wachtwoord. U dient altijd een kopie te bewaren van de door u aangereikte informatie.
U komt overeen dat er ten gevolge van uw gebruik van de site tussen uzelf en RH geen relatie bestaat van werkgever-werknemer, partnerschap, tussenpersoon of joint venture. Deze kennisgeving vormt de volledige overeenkomst tussen uzelf en RH die uw gebruik van de site regelt en zij vormt een aanvulling op eventuele bindende overeenkomsten tussen uzelf en RH. Deze kennisgeving valt onder de bepalingen van de Nederlandse wetgeving en is onderworpen aan de bevoegdheid van de Nederlandse Rechtbanken. U mag geen informatie gebruiken of exporteren, en geen kopieën of adaptaties maken die inbreuk maken op de toepasselijke wetgeving, voorschriften en reglementeringen, waaronder, zonder beperking, de Amerikaanse wetgeving en voorschriften op de export. Wanneer een van beide partijen een of meer voorwaarden van deze kennisgeving niet of te laat afdwingt, wordt dat niet beschouwd als een vrijstelling van die voorwaarde(n). De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van een of een gedeelte van deze voorwaarden, of van eender welk recht voortkomend uit deze kennisgeving, zal geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van gelijk welke andere bepaling of ander recht of het overblijvende gedeelte ervan, dewelke volledig van kracht blijft, met uitzondering van de ongeldige of onafdwingbare bepaling of het ongeldige of onafdwingbare gedeelte ervan. Hoofdstukken 4, 6, 10, 12, 13, 14 en 15 blijven ook geldig nadat deze kennisgeving om eender welke reden beëindigd is.   Laatste bijwerking: 16 februari 2019.  Help Desk – Mocht u een vraag of opmerking hebben over onze Gebruiksvoorwaarden van de website, dan kunt u contact met ons opnemen via de Webmaster Feedback of door een brief te sturen naar het volgende adres:   Postadres:  Robert Half International  The Webmaster  Spoorwegstraat 34 b1  1702 Groot-Bijgaarden  BELGIË